Základné dokumenty

Združenie MOVITA

 

KTO SME

Naše stanovy

Základné dokumenty

Naše aktivity

Výročné správy

Keď strach víťazí
Reportáž
Z dennej tlače
Knihy o násilí
Krízové linky
O násilí
Súvisiace linky
 
 

Obsah:

  1. Deklarácia Spojených národov o odstránení násilia páchanom na ženách

  2. Uznesenie EP - Boj proti násiliu páchanom na ženách

  3. Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia

  4. Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 2012

 

D e k l a r á c i a    S p o j e n ý c h   n á r o d o v
o   o d s t r á n e n í   n á s i l i a    p á c h a n é h o   na   ž e n á c h

                                                                   Rezolúcia OSN, 20. december 1993

Valné zhromaždenie

uznávajúc naliehavú potrebu aplikovať všeobecné ľudské práva postavené na princípoch rovnosti, bezpečnosti, slobody, celistvosti a dôstojnosti všetkých ľudských bytostí na ženy,

berúc na vedomie, že tieto práva a princípy sú zakotvené v medzinárodných dokumentoch vrátane Všeobecnej deklarácie ľudských práv, Medzinárodnej dohody o občianskych a politických právach, Medzinárodnej dohody o ekonomických, sociálnych a kultúrnych právach, Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a Dohovoru proti mučeniu a iným formám krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania,

uznávajúc, že účinná uskutočňovanie Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien má prispieť k odstráneniu násilia na ženách a že Deklarácia o odstránení násilia na ženách, ktorá je uvedená v nadchádzajúcom uznesení, zosilní a podporí tento proces,

súc znepokojené tým, že násilie páchané na ženách je prekážkou, ktorá bráni dosiahnuť rovnoprávnosť, pokrok a mier, ako to bolo konštatované v dokumente z Nairobi nazvanom Stratégie budúcnosti na dosiahnutie pokroku, v ktorom sa odporúča súhrn opatrení, ako bojovať proti násiliu na ženách a ako naplno realizovať Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien,

vyhlasujúc, že násilie páchané na ženách je porušovaním práv a základných slobôd žien, pretože znemožňuje alebo celkom anuluje možnosť žien využívať svoje ľudské práva a základné slobody; súc znepokojené dlhotrvajúcim neúspechom pri obraňovaní a podpore týchto práv a slobôd vo vzťahu k násiliu páchanom na ženách,

uznávajúc, že násilie páchané na ženách je demonštráciou historicky asymetricky rozdelenej moci medzi mužmi a ženami, ktorá viedla k nadvláde mužov nad ženami a k diskriminácii žien a ktorá bránila ženám naplno rozvíjať svoje schopnosti, uznávajúc tiež, že násilie na ženách je jedným z rozhodujúcich spoločenských mechanizmov, pomocou ktorého sú ženy násilím zatláčané do podriadenej pozície oproti mužom,

súc znepokojení, že niektoré skupiny žien, napríklad ženy patriace k minoritám, k pôvodnému obyvateľstvu, ženy utečenkyne, ženy prisťahovalkyne, ženy, ktoré žijú vo vidieckych oblastiach alebo v komunitách vzdialených od centier, ženy trpiace nedostatkom, ženy v rozličných ústavoch alebo vo väzbe, dievčatá, handikapované ženy, staré ženy a ženy, ktoré sa nachádzajú na miestach vojnových konfliktov, sú ozvlášť vystavené násiliu,

odvolávajúc sa na rezolúciu Rady pre ekonomické a sociálne záležitosti číslo 15 z roku 1990 z 24. mája 1990, v dodatku ktorej sa uvádza, že násilie na ženách v rodine a v spoločnosti je problémom, ktorý sa vyskytuje v celej spoločnosti bez ohľadu na zárobok, triedu, kultúrne zázemie a s ktorým sa treba vysporiadať rýchlo a účinne, aby sa eliminoval jeho výskyt v spoločnosti,

odvolávajúc sa tiež na rezolúciu Rady pre ekonomické a sociálne záležitosti č. 18 z roku 1991 z 30. mája 1991, v ktorej Rada odporučila rozpracovanie štruktúry vhodnej ako nástroj, ktorý by sa v medzinárodnom meradle explicitne venoval problematike násilia páchaného na ženách,

vítajúc zásluhu ženského hnutia na tom, že sa pritiahla pozornosť spoločnosti na podstatu, vážnosť a veľkosť problému, akým je násilie páchané na ženách,

súc znepokojení tým, že možnosti žien na dosiahnutie právnej, sociálnej, politickej a ekonomickej rovnoprávnosti v spoločnosti sú obmedzené okrem iného aj pretrvávajúcim a endemickým násilím,

súc presvedčení, že vzhľadom na horeuvedené je nutné jasne a komplexne definovať násilie páchané na ženách a jasne stanoviť práva zabezpečujúce odstránenie násilia na ženách vo všetkých formách ako záväzok jednotlivých štátov, za ktorý preberú zodpovednosť, ako aj dobrovoľný záväzok medzinárodného spoločenstva na odstránenie násilia na ženách,

slávnostne vyhlasuje túto Deklaráciu o odstránení násilia na ženách a naliehavo žiada, aby bolo vynaložené maximálne úsilie na to, aby sa táto Deklarácia stala všeobecne známou a rešpektovanou:

Článok 1

Termín "násilie na ženách" označuje pre potreby tejto Deklarácie akýkoľvek čin násilia, založený na rodovej nerovnosti, ktorého dôsledkom je, alebo ktorý smeruje k tomu, aby jeho dôsledkom bolo fyzické, sexuálne alebo psychické poškodenie trpiacej ženy, vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo akéhokoľvek odňatia slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote.

Článok 2

Násilie na ženách treba chápať tak, že obsahuje všetko nasledovné, no nevyčerpáva sa tým:

a.         Fyzické, sexuálne a psychické násilie, ktoré sa vyskytuje v rodine, vrátanie bitia, sexuálneho zneužívania dievčat členmi domácnosti, násilie súvisiace s venom, znásilnenie v manželstve, mrzačenie ženských genitálií a iné tradičné praktiky, ktoré škodia ženám, ďalej mimomanželské násilie a násilie súvisiace s vykorisťovaním;

b.         Fyzické, sexuálne a psychické násilie, ktoré sa vyskytuje na v spoločnosti, vrátane znásilnenia, sexuálneho zneužívania, sexuálneho obťažovania a zastrašovania v práci, vo vzdelávacích inštitúciách a všade inde, obchod so ženami a nútená prostitúcia;

c.          Fyzické, sexuálne a psychické násilie, ktorého sa dopúšťa štát, alebo ktorému štát pasívne prihliada, a to bez ohľadu na to, kde sa toto násilie objavuje;

Článok 3

Ženy majú právo na to, aby v rovnakej miere využívali a boli ochraňované všetkými ľudskými právami a základnými slobodami v politickej, ekonomickej, sociálnej, kultúrnej, občianskej a každej inej oblasti. K týmto právam medzi iným patrí:

a.         Právo na život;

b.         Právo na rovnosť;

c.          Právo na slobodu a ochranu osoby;

d.         Právo na rovnakú ochranu podľa zákona;

e.         Právo nebyť nijakým spôsobom diskriminovaná;

f.           Právo na najvyšší dosažiteľný štandard fyzického a duševného zdravia;

g.         Právo na spravodlivé a priaznivé pracovné podmienky;

h.         Právo nebyť podrobenou mučeniu alebo inému krutému, neľudskému alebo potupnému zaobchádzaniu a trestu;

Článok 4

Štáty majú odsúdiť násilie na ženách a neuplatňovať žiaden zvyk, tradíciu alebo náboženské ohľady ako zámienku na vyhýbanie sa svojim povinnostiam odstraňovať násilie. Štáty majú všetkými dostupnými prostriedkami a bez otáľania uplatňovať politiku odstraňovania násilia na ženách, a za týmto účelom majú:

a.         Zvážiť, ak to doposiaľ neurobili, ratifikáciu alebo pristúpenie k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien alebo stiahnuť svoje výhrady voči tomuto Dohovoru;

b.         Vyhýbať sa akejkoľvek účasti na násilí voči ženám;

c.          Vynakladať aktívne úsilie na prevenciu voči násiliu, na vyšetrenie všetkých násilných činov a v súlade s vlastnou legislatívou aj na potrestanie všetkých násilných činov spáchaných na ženách, či už tieto činy boli spáchané štátom samotným, alebo súkromnými osobami;

d.         Rozširovať trestné, občianske, pracovné a administratívne postihy v rámci domácej legislatívy na potrestanie a náhradu za ujmu spôsobenú ženám, ktoré sa stali obeťami násilia; ženám, ktoré sa stali obeťami násilia, majú byť sprístupnené možnosti dosiahnuť spravodlivosť, a legislatíva príslušného štátu má zabezpečiť, aby sa učinilo spravodlivosti zadosť a aby sa dosiahla náhrada škody za zlo, ktoré utrpeli; štáty majú tiež povinnosť informovať ženy o ich právach, aby tak mohli prostredníctvom týchto mechanizmov hľadať nápravu;

e.         Zvážiť možnosť rozpracovať národné plány na činnosť, ktorá pomôže ochrániť ženy pred akoukoľvek formou násilia, alebo zahrnúť opatrenia s takýmto cieľom do plánov, ktoré už v danom štáte existujú, pričom treba podľa možnosti spolupracovať s mimovládnymi organizáciami, predovšetkým s tými, ktoré sa venujú tejto problematike;

f.           Komplexne rozvinúť preventívne stratégie a všetky také opatrenia v rámci legislatívy, politiky, administratívy a kultúry, ktoré zabezpečia ochranu žien voči akejkoľvek forme násilia, a zabezpečia, aby v dôsledku rodovo necitlivých zákonov, násilných praktík alebo iných zásahov nedochádzalo k druhotnej viktimizácii žien.

g.         Zaručiť v maximálnej možnej miere pokiaľ ide o možnosti krajiny primerané a v prípade nutnosti aj v rámci medzinárodnej spolupráce, aby ženy, ktoré sa stali obeťami násilia, a v prípade potreby aj ich deti mali odbornú starostlivosť, ako sú napríklad rehabilitácia, pomoc pri starostlivosti o deti a prostriedky na ich výživu, patričnú liečbu, poradenstvo, lekársku a sociálnu starostlivosť, patričné materiálne vybavenie a programy, ako aj podporné štruktúry, a majú prijať všetky ostatné primerané opatrenia, ktorými by im bola zabezpečená bezpečnosť, ako aj fyzická i psychická rehabilitácia;

h.         Zahrnúť do rozpočtov vlád adekvátne zdroje na financovanie aktivít, ktoré by prispeli k odstráneniu násilia na ženách;

i.           Prijať opatrenia, aby úradníci a verejní činitelia, ktorí môžu presadzovať príslušné zákony v praxi a ktorí sú zodpovední za to, aby sa uskutočňovala politiky prevencie voči násiliu a aby bol každý akt násilia vyšetrený a potrestaný, aby títo úradníci a verejní činitelia dostali patričný tréning, ktorí by ich scitlivoval na problematiku žien;

j.           Prijať všetky patričné opatrenia, najmä v oblasti vzdelávania, ktoré by pomohli zmierniť sociálne a kultúrne vzorce správania mužov a žien a odstrániť predsudky, zvyklosti a všetky praktiky založené na myšlienke podriadenosti alebo nadradenosti jedného z pohlaví a na stereotypných rolách mužov a žien;

k.         Podporovať výskum, zhromažďovať dáta a tvoriť štatistiku najmä v súvislosti s násilím v rodine, ktoré by sa týkali rozšíreného výskytu rozličných foriem násilia na ženách, a podporovať výskum prípadov, povahy, vážnosti a následkov násilia na ženách; takúto štatistiku a výsledky výskumov sprostredkovať verejnosti;

l.           Prijať opatrenia na odstránenie násilia páchaného na ženách, ktoré sú násiliu obzvlášť vystavované;

m.       Do predkladaných správ, ktoré sú vyžadované v súlade s platnými dokumentami OSN o ľudských právach, treba zahrnúť aj informácie týkajúce sa násilia na ženách a opatrenia prijaté s cieľom plniť túto Deklaráciu;

n.         Podporovať rozvoj patričných smerníc, ktoré by pomohli realizovať princípy nastolené v tejto Deklarácii;

o.         Uznať dôležitosť ženského hnutia a mimovládnych organizácií pri uvedomení si dôležitosti problému násilia na ženách a pri jeho zmierňovaní, a to v celosvetovom meradle;

p.         Uľahčiť a vyzdvihnúť prácu ženského hnutia a mimovládnych organizácií a spolupracovať s nimi na miestnej, národnej a regionálnej úrovni;

q.         Podporovať medzivládne regionálne organizácie, ktorých sú členmi, aby do svojich programov ako veľmi žiaduce zahrnuli odstránenie násilia na ženách;

Článok 5

Orgány a osobité zastupiteľstvá OSN majú v rámci svojich kompetencií prispievať k tomu, aby vzniklo povedomie o právach a princípoch, ktoré sú ukotvené v tejto Deklarácii, a aby sa dodržiavali, a za týmto účelom majú okrem iného:

a.         Podporovať medzinárodnú a regionálnu spoluprácu s ohľadom na definovanie regionálnych stratégií pre boj proti násiliu, výmenu skúseností a financovanie programov, ktoré môžu pomôcť odstrániť násilie na ženách;

b.         Podporovať stretnutia a semináre, ktoré pomôžu vytvárať a zvyšovať všeobecnú informovanosť o probléme odstránenia násilia na ženách;

c.          Podporovať koordináciu a výmenu medzi zbormi, ktoré sa zaoberajú ľudskými právami, v rámci systému OSN, aby sa účinne venovali tomuto problému;

d.         Do analýz o sociálnych trendoch a problémoch, pripravovaných organizáciami a orgánmi OSN, ako sú napríklad periodické správy o sociálnej situácii vo svete, zahrnúť aj prieskum trendov násilia páchaného na ženách;

e.         Podporiť spoluprácu medzi organizáciami a orgánmi OSN s cieľom zahrnúť do programov, ktoré OSN podporuje, aj problém násilia na ženách, najmä s cieľom informovať o tomto probléme skupiny žien, predovšetkým tie, ktoré sú najviac postihnuté týmto problémom;

f.           Podporovať vznik publikácií a príručiek o probléme násilia na ženách, ktoré by brali do úvahy opatrenia, spomínané v tomto dokumente;

g.         Pri plnení svojich mandátov s ohľadom na vytváranie nástrojov na dodržiavanie ľudských práv považovať problém odstránenia násilia na ženách za dôležitý a žiaduci;

h.         Pri riešení problému násilia na ženách spolupracovať s mimovládnymi organizáciami.

Článok 6

Nič v predloženej Deklarácii nemá ovplyvňovať opatrenie, väčšmi prispievajúce k odstráneniu násilia na ženách, ktoré môže byť obsiahnuté v legislatíve konkrétneho štátu alebo v akomkoľvek medzinárodnom dohovore

 Späť

Boj proti násiliu páchanom na ženách

Uznesenie Európskeho parlamentu o aktuálnej situácii v oblasti boja proti násiliu páchanom na ženách a budúce kroky (2004/2220(INI)

 

Európsky parlament ,

--   so zreteľom na ustanovenia nachádzajúce sa v právnych nástrojoch Organizácie Spojených národov (OSN) v oblasti ľudských práv, najmä tých, ktoré sa týkajú práv žien, ako napr. Charta OSN, Všeobecná deklarácia ľudských práv, Medzinárodné pakty o občianskych a politických právach a o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a jeho protokol a Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu,

--   so zreteľom na ďalšie nástroje OSN týkajúce sa násilia páchaného na ženách, napr. Viedenská deklarácia a akčný program z 25. júna 1993(1) , Deklarácia o odstránení násilia páchaného na ženách z 20. decembra 1993(2) , rezolúcia o odstránení domáceho násilia páchaného na ženách z 22. decembra 2003(3) , rezolúcia o odstránení zločinov páchaných na ženách v mene cti z 30. januára 2003(4) , rezolúcia o predchádzaní zločinom a trestno-právne opatrenia na odstránenie násilia páchaného na ženách z 2. februára 1998(5) , správy osobitných spravodajcov vysokého komisára OSN pre ľudské práva o násilí páchanom na ženách a všeobecné odporúčanie č. 19 Výboru pre odstránenie diskriminácie žien(6) ,

--   so zreteľom na pekingskú deklaráciu a akčnú platformu prijatú 15. septembra 1995 na štvrtej Svetovej konferencii o ženách a na svoje uznesenie z 18. mája 2000 o opatreniach v súvislosti s pekingskou akčnou platformou(7) ,

--   so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie(8) ,

--   so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. septembra 1997 o potrebe viesť v celej Európskej únii širokú kampaň za nulovú toleranciu násilia páchaného na ženách(9) ,

--   so zreteľom na svoje uznesenie z 10. marca 2005 o opatreniach v súvislosti s akčnou platformou štvrtej Svetovej konferencie o ženách (Peking + 10),(10)

--   so zreteľom na svoje uznesenie z 20. septembra 2001 o zmrzačovaní ženských pohlavných orgánov(11) ,

--   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

--   so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0404/2005),

A.   keďže násilie voči ženám vymedzila Deklarácia OSN o odstránení všetkých foriem násilia páchaného na ženách ako akýkoľvek čin násilia motivovaný pohlavím obete, dôsledkom ktorého je alebo môže byť fyzické, sexuálne alebo duševné zranenie alebo utrpenie ženy vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia osôb slobody, bez ohľadu na to, či k nim dochádza na verejnosti alebo v súkromnom živote,

B.   keďže v článku 6 vyššie uvedenej Deklarácie OSN sa hovorí, že nič v uvedenej deklarácii sa nemôže dotknúť akéhokoľvek ustanovenia, ktoré prispieva vo väčšej miere k odstráneniu násilia páchaného na ženách a ktoré môže byť súčasťou vnútroštátnych právnych predpisov alebo medzinárodných dohovorov, zmlúv alebo iných nástrojov platných v danom štáte,

C.   keďže k násiliu dochádza v mnohých typoch vzťahov a jeho definície používané vo výskume a v kultúrnom kontexte sa rôznia; keďže v tomto uznesení sa pozornosť upriamuje predovšetkým na násilie páchané mužmi na ženách, napr. násilie, pri ktorom je páchateľom muž a obeťou žena, ktorá má alebo mala s páchateľom vzťah; keďže podľa troch štúdií prevalencie, ktoré boli uskutočnené vo Fínsku, Švédsku a Nemecku, takéto násilie tvorí výraznú väčšinu prípadov násilia v blízkych vzťahoch; keďže napriek tomu, že k mnohým prípadom takéhoto druhu násilia dochádza doma, miesto, kde sa násilie odohráva, má druhoradý význam,

D.   keďže násilie páchané mužmi na ženách nie je len trestnoprávny ale aj vážny spoločenský problém; keďže násilie páchané mužmi na ženách predstavuje porušenie ľudských práv, najmä práva na život, práva na bezpečnosť, práva na dôstojnosť a práva na fyzickú a duševnú integritu; keďže násilie páchané mužmi na ženách je preto prekážkou rozvoja demokratickej spoločnosti,

E.   keďže násilie páchané mužmi na ženách môže zasiahnuť ženy v každom veku, bez ohľadu na ich vzdelanie, príjem alebo spoločenské postavenie; keďže rozsiahle výskytové štúdie vo Švédsku, Nemecku a Fínsku ukazujú, že aspoň 30 až 35 % žien vo veku 16 až 67 rokov sa stalo obeťou fyzického alebo sexuálneho násilia; keďže, ak sa berie do úvahy aj psychické násilie, množstvo postihnutých žien stúpne na 45 až 50 %,

F.   keďže násilie páchané mužmi na ženách je celosvetovým javom spojeným s nerovnomerným rozdelením právomocí medzi mužmi a ženami, čo je pre našu spoločnosť ešte stále charakteristické; keďže nerovnosť medzi ženami a mužmi tiež prispieva ku skutočnosti, že na násilie páchané mužmi na ženách sa dostatočne neupozorňuje a nie je dostatočne stíhané,

G.   keďže násilia páchaného na ženách sa zvyčajne dopúšťajú ich blízki príbuzní alebo partneri,

H.   keďže okrem opatrení na pomoc obetiam násilia sú zároveň potrebné aj proaktívne a preventívne stratégie zamerané na jednej strane na páchateľov násilia a na tých, ktorí sú vystavení riziku, že sa nimi stanú, a na druhej strane na zabezpečenie účinných, primeraných a odrádzajúcich sankcií,

I.   keďže druhy násilia, ktoré postihujú ženy, sa môžu meniť v závislosti od kultúrnych tradícií, etnického pôvodu alebo spoločenského zázemia; keďže zmrzačovanie ženských pohlavných orgánov a tzv. zločiny v mene cti a vynútené manželstvá sú skutočnosťou aj v EÚ,

J.   keďže násilie páchané mužmi na ženách sa často vyskytuje v utajení a v domácnosti a môže k nemu dôjsť preto, lebo spoločnosť neukladá náležité sankcie; keďže historicky a kultúrne hlboko zakorenené normy často prispievajú k legitimizácii násilia páchaného mužmi na ženách,

K.   keďže len niekoľko členských štátov zozbieralo údaje a zostavilo štatistiky týkajúce sa výskytu rozličných foriem násilia páchaného mužmi na ženách; keďže preto sa dá na jednej strane len ťažko pochopiť skutočný rozsah tohto násilia a na druhej strane navrhnúť účinný postup na úrovni EÚ,

L.   keďže na úrovni EÚ sa neuskutočnila žiadna podrobná štúdia o finančných nákladoch a spoločenských a ľudských dôsledkoch násilia páchaného mužmi na ženách; keďže je však nevyhnutné takúto štúdiu uskutočniť, aby sa upozornilo na tento jav a aby sa bojovalo proti tomuto vážnemu porušovaniu ľudských práv,

M.   keďže násilie páchané mužmi na ženách je závažnou skutočnosťou v živote tých žien a dievčat, ktoré sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi so zámerom sexuálneho vykorisťovania vrátane prostitúcie alebo s inými zámermi; keďže prieskumy ukazujú, že 65 až 90 % prostituujúcich žien bolo v minulosti vystavených sexuálnemu zneužívaniu,

N.   keďže odsúvanie žien na okraj spoločnosti a chudoba sú hlavnými príčinami prostitúcie a obchodovania so ženami,

O.   keďže násilie páchané mužmi na ženách je pre ženy prekážkou, ktorá im bráni zapojiť sa do života spoločnosti a do pracovného trhu a môže viesť k ich odsúvaniu na okraj spoločnosti a k chudobe,

P.   keďže podľa mnohých správ sú ženy najviac ohrozované hrubým násilím zo strany svojho súčasného či bývalého partnera počas rozchodu alebo krátko po ňom,

Q.   keďže násilie páchané na matkách priamo alebo nepriamo negatívne krátkodobo alebo dlhodobo zasahuje do emocionálneho a duševného zdravia ich detí a môže vytvoriť kruh násilia a zneužívania, ktorý sa prejavuje mnoho generácií,

R.   keďže okrem toho, že ženy sú často ekonomicky závislé na mužoch, neoznamujú často, že sa stali obeťami násilia, a to najmä domáceho alebo sexuálneho násilia, preto, lebo v spoločnosti pretrváva mýtus, že za násilie si môžu ženy samy alebo že je to súkromná vec, ako aj z túžby udržať ich vzťah a rodinu pohromade; keďže ženy neoznamujú prípady násilia aj preto, lebo nedôverujú dostatočne polícii, súdnemu systému a sociálnym službám,

S.   keďže riziko, že muži budú páchať násilie na ženách sa zvyšuje v spoločnosti, ktorá proti tomu nezaujme dostatočne rozhodný a jasný postoj; keďže právne predpisy a účinné zabezpečovanie ich dodržiavania sú dôležitými nástrojmi v boji proti násiliu,

T.   keďže v oznámení Komisie Rade a Európskemu parlamentu, ktorým sa ustanovuje rámcový program "Základné práva a spravodlivosť" na obdobie rokov 2007 až 2013 (KOM(2005)0122) zohráva boj proti násiliu páchanom na ženách, deťoch a mladých ľuďoch ako súčasť úsilia o vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, veľmi dôležitú úlohu,

U.   pripomínajúc, že ako vo svojom prejave pred Európskym parlamentom 21. júna 2005 uviedol podpredseda Komisie pán Franco Frattini, odhaduje sa, že každý rok zomrie v pôvodných 15 členských štátoch v dôsledku násilia zo strany intímneho partnera minimálne 700 až 900 žien, pričom tento údaj sa považuje za podhodnotený,

1.   odporúča Komisii a členským štátom, aby v súvislosti s násilím páchaným mužmi na ženách:
 

   a) považovali toto násilie za porušovanie ľudských práv, v ktorom sa prejavuje nerovnoprávne postavenie mužov a žien a prijali taký prístup k tvorbe politiky boja proti tomuto násiliu, ktorý by obsiahol všetky stránky vrátane účinných metód prevencie a sankcionovania;
   b) považovali násilie páchané mužmi na ženách za štrukturálny jav a ako jednu z podstatných prekážok v úsilí o prekonanie nerovnosti medzi ženami a mužmi;
   c) vytvorili politiku tzv. nulovej tolerancie voči akémukoľvek násiliu páchaného na ženách;
   d) prijali rámec pre spoluprácu medzi vládnymi a mimovládnymi organizáciami s cieľom vypracovať politiky a postupy na boj proti domácemu násiliu;
   e) stanovili harmonizovanú metodiku, vymedzili pojmy a kritéria v spolupráci s Eurostatom, Agentúrou pre základné práva a budúcim Európskym inštitútom pre rovnosť pohlaví, aby sa zhromaždili porovnateľné a zhodné údaje z celej EÚ o násilí páchanom mužmi na ženách, najmä komplexné štúdie o jeho výskyte;
   f) vymenovali národných spravodajcov na účely zhromažďovania, výmeny a spracovania informácií a štatistík o násilí páchanom mužmi na ženách vrátane informácií o deťoch, ktoré vyrastajú v násilnom prostredí, a na podporu výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi, pristupujúcimi a kandidátskymi krajinami;
   g) zdôrazňovali pri každej činnosti týkajúcej sa násilia páchaného mužmi na ženách, ako takéto násilie ovplyvňuje deti;
   h) stanovili jednotný systém, prostredníctvom ktorého budú všetky príslušné orgány členských štátov, ako sú súdnictvo, polícia, nemocnice a sociálne služby zaznamenávať prípady útokov, aby sa zabezpečilo spoločné zaznamenávanie údajov a ich širšie využitie;
   i) zabezpečili primerané vzdelávanie a odbornú prípravu pre odborníkov zodpovedných za zaznamenávanie prípadov domáceho násilia a s ním súvisiacich údajov, aby sa zabezpečilo, že môžu svoje povinnosti vykonávať s potrebnou dôslednosťou;
   j) vyčlenili finančné prostriedky na prieskum nákladov súvisiacich s násilím, ktoré páchajú muži na ženách v EÚ;
   k) vytvorili prostriedky potrebné na monitorovanie činnosti a pokroku pristupujúcich a kandidátskych krajín v súvislosti so zaobchádzaním so ženami vo všetkých oblastiach spoločenského života a stanovili bezpečnosť a zaobchádzanie so ženami ako kritériá pristúpenia týchto krajín;
   l) vypracovali programy a prieskumy zamerané na ženy, ktoré sú príslušníčkami spoločenstiev s osobitnou kultúrou alebo etnických menšín, s cieľom získať správu o osobitných formách násilia, s ktorými sa tieto ženy stretávajú a pripraviť vhodné metódy na ich riešenie;
   m) pozorne monitorovali obchodovanie s ľuďmi pozdĺž všetkých hraníc;
 

2.   vyzýva členské štáty, aby stanovili plány partnerstva medzi orgánmi na zabezpečenie dodržiavania práva, mimovládnymi organizáciami, útulkami pre obete a ďalšími príslušnými orgánmi a posilnili spoluprácu, aby sa zabezpečilo účinné vykonávanie právnych predpisov zameraných na boj proti násiliu páchanom mužmi na ženách, a aby sa zvýšilo povedomie úradníkov na všetkých úrovniach o otázkach týkajúcich sa násilia páchaného mužmi na ženách;

3.   nalieha na členské štáty, aby v rámci svojho vnútroštátneho práva prijali náležité opatrenia v súvislosti s násilím páchanom mužmi na ženách, najmä, aby:
 

   a) uznali sexuálne násilie v manželstve za zločin a aby sa znásilnenie v manželstve pokladalo za trestný čin;
   b) neuznali akékoľvek odôvodnenie kultúrnymi zvyklosťami za poľahčujúcu okolnosť v prípadoch násilia páchaného na ženách, zločinov v mene cti či zmrzačovania ženských pohlavných orgánov;
   c) spolupracovali a vymieňali si osvedčené postupy s orgánmi v krajinách, ktoré majú viac skúseností s problémom zločinov v mene cti;
   d) zabezpečili obetiam právo na bezpečný prístup k spravodlivosti a účinné vymáhanie práva, a to aj poskytnutím odškodnenia;
   e) podporovali stíhanie spolupáchateľov zločinov v mene cti, napríklad rodinných príslušníkov páchateľa, ktorí podporovali alebo prikázali vykonať zločin v mene cti, a dali tak jasne najavo, že takéto správanie je v spoločnosti neprijateľné;
   f) vzali do úvahy skutočnosť, že deti, ktoré sú svedkami týrania svojich matiek, možno považovať za obete násilia a aby preto zvážili, či tieto deti majú mať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi nárok na odškodné;
   g) zvážili riziká nariadenia spoločného pobytu v prospech páchateľov násilia na ženách a stanovili účinné opatrenia, ktoré zaručia bezpečnú starostlivosť o dieťa v prípadoch odlúčenia a rozvodu;
   h) neuznali akékoľvek odôvodnenie intoxikáciou alkoholom za poľahčujúcu okolnosť v prípadoch násilia páchaného mužmi na ženách;
   i) bojovať proti názoru, že prostitúcia je zamestnanie ako každé iné;
 

4.   vyzýva členské štáty, aby prijali primerané opatrenia na zabezpečenie lepšej ochrany a podpory obetí a tých, ktorí sú vystavení riziku, že sa stanú obeťami násilia páchaného na ženách:
 

   a) poskytovaním kvalifikovanej ochrany a právnych, lekárskych, sociálnych a psychologických služieb a pomoci vrátane ochrany polície;
   b) poskytovaním náležitej prípravy, vrátane psychologickej, najmä súvisiacej s deťmi, pre zamestnancov príslušných orgánov, ktoré sa zaoberajú násilím mužov páchaným na ženách, napr. policajných úradníkov, súdnych zamestnancov, zdravotníckych zamestnancov, pedagogických pracovníkov, pracovníkov s mládežou a sociálnych pracovníkov a väzenských zamestnancov; v prípade liečby detí vo forme terapeutických rozhovorov je osobitne dôležité, aby bol príslušný detský psychológ alebo terapeut oboznámený s násilím páchaným mužmi na ženách, aby násilie páchané otcom na matke a/alebo na dieťati nebolo zmenšované alebo zľahčované;
   c) prijatím proaktívnej, preventívnej a sankčnej stratégie zameranej na páchateľov násilia na ženách s cieľom znížiť recidívu a poskytnutím poradenských služieb, ktoré by boli prístupné páchateľom buď na základe ich vlastnej iniciatívy alebo na základe príkazu súdu; vždy uskutočnením riadneho hodnotenia rizika s cieľom zabezpečiť bezpečnosť žien a detí v tomto procese;
   d) uznaním toho, že je dôležité poskytovať podporu obetiam, tak ženám, ako aj deťom, a pomáhať im, aby sa stali finančne a psychicky nezávislé od páchateľa násilia;
   e) v prípadoch odlúčenia alebo rozvodu poskytovaním všetkej potrebnej pomoci ženám a ich deťom vrátane prechodného ubytovania;
   f) uznaním žien, na ktorých bolo spáchané rodovo podmienené násilie, za kategóriu s prednostným prístupom k projektom sociálneho bývania;
   g) poskytovaním bezpečných útulkov vrátane dostatočných finančných zdrojov;
   h) zabezpečením minimálneho príjmu pre ženy, ktoré nemajú žiadny iný zdroj príjmu, aby sa im umožnilo opätovné začlenenie sa do spoločnosti v relatívnom bezpečí, v trvalej spolupráci s poradenskými strediskami;
   i) uskutočňovaním konkrétnych akčných programov v oblasti zamestnávania obetí rodovo podmieneného násilia s cieľom umožniť im vstúpiť na trh práce a tak dosiahnuť ekonomickú nezávislosť;
   j) preskúmaním možnosti zriadiť viacúčelové agentúry, prostredníctvom ktorých sa môžu obete obrátiť na príslušné orgány, ako napríklad predstaviteľov polície, prokurátora a sociálne a zdravotnícke služby;
   k) plánovaním služieb a stredísk starostlivosti a podpory pre deti žien, ktoré sú obeťami násilia;
   l) poskytovaním spoločenskej a psychologickej podpory deťom, ktoré sa stali svedkami domáceho násilia;
   m) poskytovaním bezplatného vyšetrenia na zistenie pohlavne prenosných chorôb v prípadoch znásilnenia;
   n) zabezpečením odbornej pomoci a liečby pre všetkých páchateľov násilia;
   o) poskytovaním náležitej ochrany prisťahovalcom, najmä slobodným matkám a ich deťom, ktoré často nemajú primerané prostriedky na obranu alebo poznatky o dostupných zdrojoch ochrany proti domácemu násiliu v členských štátoch;
 

5.   vyzýva členské štáty, aby využili program Daphne II(12) v boji proti zločinom v mene cti v členských štátoch, aby vybudovali a zachovali viacero útulkov pre ženy, ktoré sú obeťami násilia vrátane zločinov v mene cti, a aby vyškolili odborníkov špecializujúcich sa na zaobchádzanie s obeťami zločinov v mene cti;

6.   vyzýva EÚ, aby riešila problém zločinov v mene cti, ktoré sa stali problémom EÚ s dôsledkami presahujúcim hranice a vyzýva podpredsedu Komisie, pána Frattiniho, aby splnil svoj sľub zorganizovať o tomto probléme európsku konferenciu;

7.   vyzýva členské štáty, aby konali s cieľom odstrániť mlčanlivosť v súvislosti s násilím páchanom mužmi na ženách, najmä domácom násilí, ktorá v spoločnosti pretrváva, a to najmä prijatím opatrení na zvýšenie informovanosti verejnosti a jednotlivcov o násilí páchanom mužmi na ženách;

8.   vyzýva členské štáty, aby vypracovali programy informovania verejnosti o domácom násilí a obmedzovali spoločenské stereotypy týkajúce sa postavenia žien v spoločnosti prostredníctvom vzdelávacích systémov a médií;

9.   vyzýva členské štáty, aby prijali primerané opatrenia na zastavenie zmrzačovania ženských pohlavných orgánov; zdôrazňuje, že prevencia a zákaz zmrzačovania ženských pohlavných orgánov a stíhanie páchateľov takéhoto zmrzačovania sa musia stať prioritou všetkých príslušných politík a programov EÚ; upozorňuje na to, že prisťahovalci s pobytom v Spoločenstve by si mali uvedomovať, že zmrzačovanie ženských pohlavných orgánov je vážnym útokom na zdravie žien a porušovaním ľudských práv; vyzýva v tejto súvislosti Komisiu, aby navrhla komplexný strategický prístup na úrovni EÚ s cieľom odstrániť zvyk zmrzačovania ženských pohlavných orgánov v EÚ;

10.   naliehavo žiada členské štáty, aby zmrzačovanie pohlavných orgánov žien označili za nezákonný čin násilia voči ženám, ktorý je porušovaním ich základných práv a vážnym útokom na ich fyzickú integritu; tento čin zostáva nezákonný bez ohľadu na to, v ktorej krajine sa voči občanom alebo obyvateľom EÚ spácha;

11.   vyzýva členské štáty, aby buď zaviedli osobitné zákonné zákonné opatrenia týkajúce sa zmrzačovania ženských pohlavných orgánov alebo aby prijali takéto právne predpisy a stíhali každú osobu, ktorá vykonáva zmrzačovanie ženských pohlavných orgánov;

12.   žiada, aby lekári, ktorí vykonávajú zmrzačovanie pohlavných orgánov mladých žien a dievčat boli nie len stíhaní, ale aby im tiež bolo odňaté povolenie na vykonávanie lekárskej praxe;

13.   vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že ak dôjde k zmrzačeniu ženských pohlavných orgánov u neplnoletých detí, budú za tieto činy právne zodpovední rodičia;

14.   vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že zmrzačenie ženských pohlavných orgánov sa bude pokladať za primeraný dôvod nároku na azyl, aby sa žiadateľovi o azyl poskytla ochrana pred neľudským zaobchádzaním;

15.   žiada Komisiu, aby vyhlásila Európsky rok proti násiliu páchanom mužmi na ženách, ako o to Európsky parlament opakovane žiada, a predložila pracovný plán, ktorý umožní dôraznejšie upozorniť na tento jav a poskytne možnosť zasiahnuť proti súčasnej situácii;

16.   vyzýva Komisiu, aby zriadila program s názvom "Boj proti násiliu" ako samostatnú časť svojho rámcového programu o základných právach a spravodlivosti na obdobie rokov 2007 -- 2013;

17.   domnieva sa, že je nesmierne dôležité, aby existovali spoľahlivé štatistiky týkajúce sa oznámení o krutom alebo neľudskom zaobchádzaní, ktoré ženy podávajú orgánom činným v trestnom konaní;

18.   vyslovuje poľutovanie nad tým, že štatistiky sú naďalej nevierohodné a nespoľahlivé, pretože vyššie uvedené oznámenia žien sa nezaznamenávajú, ak orgány činné v trestnom konaní nepodniknú v tomto smere žiadne kroky;

19.   vyzýva preto členské štáty, aby zabezpečili, že sa zaznamenajú všetky oznámenia žien o krutom alebo neľudskom zaobchádzaní, ako aj percento prípadov, v ktorých orgány činné v trestnom konaní zasiahli, a konkrétne kroky, ktoré podnikli;

20.   pripomína, že dôkazné bremeno často nesú ženy, ktoré sú už i tak v znevýhodnenej situácii;

21.   vyzýva Komisiu, aby vytvorila mechanizmus, na základe ktorého by bolo možné určiť členské štáty, v ktorých je situácia v oblasti násilia páchaného na ženách porovnateľne horšia;

22.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, profesionálnym zdravotníckym orgánom a organizáciám spotrebiteľov.

 

(1) Prijaté na Svetovej konferencii o ľudských právach 14. až 25. júna 1993.
(2) Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN č. 48/104.
(3) Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN č. 58/147.
(4) Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN č. 57/179.
(5) Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN č. 52/86.
(6) Prijaté na 11. schôdzi Výboru pre odstránenie diskriminácie žien v roku 1992.
(7) Ú. v. ES C 59, 23.2.2001, s. 258.
(8) Ú. v. ES C 364, 18.12.2000, s. 1.
(9) Ú. v. ES C 304, 16.10.1997, s. 55.
(10) Ú. v. EÚ C 320 E, 15.12.2005, s. 247.
(11) Ú. v. ES C 77 E, 28.3.2002, s. 126.
(12) Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 1.
 

Posledná úprava: 3. februára 2006

 Späť


Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách
na roky 2005-2008

 

Úvod

Násilie páchané na ženách je závažným celospoločenským problémom. Podľa štatistík MV SR u trestných činov  týrania blízkej a zverenej osoby tvorili ženy 74,9 % obetí v roku 2003 a 80,3 % v roku 2004, medzi rokmi 2002 a 2004 bol zaznamenaný viac ako osemnásobný nárast týchto trestných činov, v prípadoch kedy obeťami boli ženy. Dôvodom tohto javu nebol iba reálny nárast prípadov tzv. domáceho násilia, ale aj výrazný legislatívny progres, ktorý bol v tejto oblasti dosiahnutý schválením viacerých noviel zákonov v oblasti trestného a civilného práva, ktoré umožňujú rýchlejšie a efektívnejšie vyšetrovanie násilných trestných činov.  V tomto období boli realizované aj mediálne kampane, ktoré prispeli k vyššej informovanosti verejnosti o problematike násilia páchaného na ženách. U mravnostnej kriminality (znásilnenie, sexuálne zneužívanie a obchodovanie s ľuďmi) ako obete výrazne prevládali ženy -- v roku 2004 boli poškodenými v 95,2 %  ženy (Zdroj: Štatistiky MV SR, 2005).

 

Násilie páchané na ženách má závažné  spoločenské príčiny a dôsledky a je preto nevyhnutné, aby sa k jeho prevencii a eliminácii pristupovalo z celospoločenského hľadiska. Prijatie Národnej stratégie na  prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách (ďalej len "národná stratégia") uznesením vlády č. 1092/2004 zo dňa16.11.2004 bolo prvým krokom k systémovému riešeniu danej problematiky. Stratégia bola  vypracovaná a gestorovaná MPSVR SR v spolupráci s vecne príslušnými rezortmi a MVO. Z daného uznesenia pre MPSVR SR,  MV SR, MS SR, MŠ SR, MZ SR a MK SR vyplynulo následné vypracovanie Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu  násilia páchaného na ženách (ďalej len "Národný akčný plán"). Národný akčný plán vychádza zo základných postulátov riešenia problematiky prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách, ktoré sú uvedené  v Národnej stratégii a tiež z jej operačných cieľov, priorít a zásadných opatrení. Základným cieľom Národného akčného plánu je implementovať adekvátne a efektívne postupy na predchádzanie a elimináciu násilia páchaného na ženách tak,  aby obete nemuseli čeliť porušovaniu ich základných ľudských práv a mohli žiť svoj život bezpečne, slobodne, dôstojne a bez akéhokoľvek ohrozenia. 

Pre potreby Národného akčného plánu sa bude v zhode s  Národnou stratégiou používať definícia prevzatá z Deklarácie OSN o odstránení násilia páchaného na ženách (1993):  "násilie páchané na ženách" označuje "akýkoľvek čin násilia založený na rodovej nerovnosti, ktorého dôsledkom je alebo ktorý smeruje k tomu, aby jeho dôsledkom bolo fyzické, sexuálne alebo psychické poškodenie trpiacej ženy, vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo akéhokoľvek potlačenia slobody, či už vo verejnom, alebo v súkromnom živote". 

Národná stratégia vo svojich opatreniach prináša návrhy riešenia problematiky v rôzne dlhom časovom rozsahu plnenia cieľov. Navrhnutý Národný akčný plán pre roky 2005 -- 2008 bude obsahovať opatrenia, ktoré je nutné riešiť okamžite, ale aj tie,  ktoré tvoria základnú bázu  riešenia danej problematiky a z ktorých sa bude vychádzať pri plnení dlhodobých cieľov. Ide  predovšetkým o realizáciu základných krokov v oblasti prevencie, vzdelávania, výskumu, ako aj  budovanie inštitucionálneho rámca koordinovanej  pomoci ženám, na ktorých bolo páchané násilie. Podstatné je aj ďalšie zlepšovanie legislatívneho zabezpečenia  celej problematiky.

Národný akčný plán na roky 2005 - 2008 nemá ambíciu zahrnúť naraz všetky, v súčasnosti potrebné opatrenia na elimináciu násilia páchaného na ženách, jeho cieľom je vytvoriť   základnú bázu na  kontinuálne  aktivity v každej oblasti. Predpokladá sa preto, že po evaluácii dosiahnutých výsledkov sa bude  materiál  každé tri roky aktualizovať a dopĺňať o novoformulované  opatrenia tak, aby sa plynulo posunulo  riešenie celej problematiky.

 Koordináciu aktivít zameraných na implementáciu, monitorovanie a vyhodnocovanie plnenia Národného akčného plánu budú plniť  vecne príslušné orgány štátnej správy prostredníctvom Expertnej skupiny pre elimináciu a prevenciu násilia voči ženám a v rodinách pri Rade vlády SR pre prevenciu kriminality.

 

Realizačné oblasti Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách

V zmysle uznesenia vlády SR č. 1092/2004 podľa vecnej príslušnosti ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy bol vypracovaný Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách v oblastiach, definovaných v rámci operačných cieľov Národnej stratégie na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách. 

Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách sa bude plniť konkrétnymi opatreniami v nasledujúcich štyroch oblastiach:

I. Oblasť trestnoprávneho a občiansko právneho rámca

 

Operačný cieľ

 

Dosiahnuť efektívne využívanie existujúcej legislatívy v praxi a doplniť ju s cieľom zabezpečiť dostatočnú ochranu obetiam násilia a adekvátny postih páchateľov

 

 

Charakteristika oblasti

 

V rozmedzí rokov 1999 - 2002 bola v Slovenskej republike prijatá séria noviel zákonov meniaca viaceré ustanovenia Trestného zákona, Trestného poriadku, Občianskeho súdneho poriadku, Občianskeho zákonníka, Zákona o odškodnení obetí násilných trestných činov, ktoré sa podstatnou mierou týkajú právneho postihovania viacerých foriem násilia páchaného na ženách. V rámci tejto série noviel sa nepodarilo novelizovať zákon o policajnom zbore. Zmena, ktorá bola pôvodne navrhovaná sa týkala rozšírenia právomoci polície o oprávnenie zakázať vstup do bytu, alebo domu, ak je dôvodná obava, že je ohrozený život alebo zdravie blízkej osoby v dôsledku násilného správania sa násilníka. Touto zmenou by bola obeť chránená do vydania predbežného opatrenia, ktorým by sa násilníkovi obmedzilo užívanie bytu.

 

Napriek tomu, že sa vytvoril legislatívny rámec pre efektívnejšie zaobchádzanie s prípadmi násilia a zainteresované profesie po legislatívnych zmenách signalizovali  ich

 

pozitívny dopad pri riešení problematiky, stále platí, že existencia akéhokoľvek dobrého zákona sama osebe nestačí a je potrebné,  aby bol zákon efektívne a adekvátne uplatňovaný v praxi. Dôležitý je nielen súdny výklad  zákona, ale aj práca, zaangažovanie a  postoj k prípadom násilia na ženách u všetkých profesií aktívnych v trestno-právnej a občiansko-právnej oblasti (súdy, polícia, prokuratúra, advokácia). Neprimeraná dĺžka trestno-právneho a súdneho konania a neadekvátna klasifikácia činov násilia sú najčastejšími prípadmi nedostatočného využívania existujúcej legislatívy v praxi. Monitoring a vyhodnocovanie využívania platnej legislatívy v praxi, spolu s cielenou prípravou všetkých profesií aktívnych v trestno-právnom konaní, sú nevyhnutným predpokladom zabezpečenia potrebnej pozornosti a adekvátneho  zaobchádzania so všetkými trestnými činmi násilia páchaného na ženách.

 

Okrem potreby rýchleho a efektívneho konania všetkých zainteresovaných profesií v  trestno-právnej a občiansko-právnej oblasti je potrebné po celý čas zachovávať citlivý a empatický prístup k poškodeným, či už v rámci policajného vyšetrovania alebo súdneho konania tak, aby nedochádzalo k opakovanej traumatizácii poškodenej osoby. Vyšetrovacie metódy orgánov činných v trestnom konaní je potrebné analyzovať vzhľadom na postavenie a potreby obetí, s cieľom predchádzať ich viktimizácii. Výrazné zlepšenie by prinieslo aj zvýšenie počtu žien v zainteresovaných profesiách, ktoré by sa podieľali na práci so ženami, obeťami  násilia.   

 

Problematika obchodovania s ľuďmi, sexuálneho vykorisťovania a nútenej prostitúcie si vzhľadom na svoju špecifickosť vyžaduje samostatné koncepčné riešenie. Rada vlády pre prevenciu kriminality zriadila expertnú skupinu pre prípravu Stratégie a Národného akčného plánu proti obchodovaniu s ľuďmi.

 

 

Aktivity I

 

 

Úlohy

 

Zodpovedný

 

Indikátory

 

Termín

 

1. Vypracovať komparačnú štúdiu o prostriedkoch právnej ochrany pre ženy, obete násilia v SR a vo vybraných členských štátov EÚ  a na základe jej výsledkov navrhnúť nové legislatívne úpravy v právnom poriadku SR 

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, MV SR, MPSVR SR, MS SR

 

 

31.5.2006

2. Vypracovať monitorovacie správy

o postupoch orgánov činných v trestnom konaní a vyhodnocovacie správy o  využívaní platnej legislatívy  s cieľom zefektívniť poskytovanie ochrany ženám, obetiam násilia.

 

MV SR, GP SR

 

 

31.5.2006

3. Vypracovať metodiku vyšetrovania s cieľom ochrániť  ženy, obete násilia pred opakovanou traumatizáciou a viktimizáciou

MV SR

 

31.5.2006

 

 

II.                Oblasť poskytovania pomoci ženám, ktoré zažili alebo zažívajú násilie

 

Operačný cieľ

 

Zabezpečiť rýchlu a efektívnu pomoc všetkým ženám, ktoré sú vystavené násiliu alebo hrozbe násilia a to s ohľadom na špecifické potreby, ktoré z ich situácie vyplývajú

                       

 

 

Charakteristika oblasti

 Koordináciu aktivít, zameraných na implementáciu, monitorovanie a vyhodnocovanie plnenia Národného akčného plánu bude  vykonávať Expertná skupina pre prevenciu a elimináciu násilia na ženách a v rodinách pri Rade vlády pre prevenciu kriminality v spolupráci s Odborom rodinnej a rodovej politiky MPSVR SR. 

Obnovenie činnosti Expertnej skupiny pre elimináciu a prevenciu násilia voči ženám a v rodinách pri Rade vlády SR pre prevenciu kriminality zabezpečí aktuálne realizovanie koordinačných aktivít a podporu vytvárania ďalších pracovných skupín a tímov v oblasti násilia páchaného na ženách. Táto expertná skupina v spolupráci s Odborom rodinnej a rodovej politiky MPSVR SR a prostredníctvom Rady vlády pre prevenciu kriminality bude koordinovať vytváranie intervenčných tímov všetkých zainteresovaných profesií  a monitorovať postupy práce, ako aj vytvárať indikátory, na základe ktorých sa bude sledovať plnenie pokroku v problematike. Indikátory budú  vytvárané v súlade so spoločným Európskym systémom pre meranie progresu v boji proti násiliu páchanému na ženách.

Expertná skupina pre prevenciu a elimináciu násilia na ženách a v rodinách pri Rade vlády pre prevenciu kriminality v spolupráci s poskytovateľmi pomoci ženám  vypracuje štandardy na zabezpečenie adekvátnej pomoci a ochrany osobám, obetiam násilia pre jednotlivé skupiny zainteresovaných pracovníkov  (v oblasti polície, sociálnej práce, zdravotníctva, školstva a pod.), ako aj spoločné štandardy na zabezpečenie koordinovaného postupu zainteresovaných profesií pre adekvátnu pomoc a ochranu žien, na ktorých je páchané  násilie.  Súčasne bude uvedená skupina pripravovať správy a aktualizovať dokumenty a pripravovať informačné materiály a metodiky postupu pri poskytovaní pomoci obetiam násilia a vzdelávacie schémy pre profesie pracujúce v oblasti justície, polície, zdravotníctva a sociálnej práce pre prácu so ženami, obeťami násilia.     

Z hľadiska poskytovania pomoci a podpory v sieti sociálnych služieb je dôležité, aby vytvorené služby boli zamerané na podporu týraných žien a ich detí, ako špecifickej cieľovej skupiny. Preto je prioritne nutné adekvátne legislatívne upraviť vykonávanie činností zohľadňujúcich diverzifikované potreby žien, obetí násilia. Bezpečné ubytovanie, ochranu, poradenstvo a pomoc je nutné poskytovať všetkým rovnako bez ohľadu na národnosť, vek, vierovyznanie alebo výšku príjmu klientiek.

Vytvorenie integrovaných intervenčných tímov odborníkov bude dôležitou súčasťou koordinácie práce zainteresovaných profesií v záujme efektívneho poskytovania pomoci ženám, obetiam násilia. Koordinovať zainteresované profesie by malo byť úlohou sociálnych pracovníkovi úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.  Členmi týchto tímov by mali byť policajti, právnici, zdravotnícki a sociálni pracovníci, reprezentanti zainteresovaných MVO, odborníci poskytujúci pomoc na linkách pomoci, v poradenských centrách úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, lekári, psychológovia, pedagógovia, ale aj zástupcovia samosprávy a ďalší.

Vytvoriť dostatočnú sieť krízových telefonických liniek pomoci, poradenských centier a ďalších sociálnych služieb pre ženy, obete  násilia v čo najkratšom čase je pre naštartovanie riešenia problematiky násilia páchaného na ženách nevyhnutné a bez náležitej zaangažovanosti samosprávy nemožné. V súčasnosti už existujú tzv. pohotovostné telefóny na sociálnych odboroch  úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ich využívanie je zamerané na ochranu práv dieťaťa, ak je ohrozený život a zdravie dieťaťa. V prípadoch násilia páchaného na ženách je veľmi často ohrozený život a zdravie dieťaťa. Vytváranie siete pomoci obetiam násilia je založené nielen na zriaďovaní nových liniek pomoci a poradenských centier, ale aj na sieťovaní a zviditeľňovaní už existujúcich krízových telefonických liniek a poradenských služieb. Z tohto dôvodu je dôležité zmapovať existujúce možnosti špecializovanej pomoci obetiam násilia. Keďže poskytovanie sociálnych služieb a vytváranie podmienok pre realizáciu špecializovaných poradenských služieb pomoci je v kompetencii VÚC, je potrebné iniciovať dialóg o riešení problematiky násilia páchaného na ženách u všetkých zainteresovaných strán aj na krajskej úrovni, napr. prostredníctvom krajských komisií Rady vlády pre prevenciu kriminality.  

Súčasťou práce intervenčných tímov bude aj rozširovanie informácií o možnostiach pomoci v prípadoch násilia páchaného na ženách. Budú vypracované  informačné materiály o miestach a spôsoboch pomoci ženám -- všeobecne zamerané ako aj špecifikované vzhľadom na profesiu poskytovateľov pomoci.

Čím lepšie budú profesie aktívne v trestno-právnom a občiansko-právnom procese oboznámené s charakteristikou foriem a priebehu násilia páchaného na ženách, jeho príčinami a dôsledkami, tým úspešnejšie môžu byť realizované postupy na jeho elimináciu. Policajti, advokáti, prokurátori a sudcovia  nesmú pri svojej práci  bagatelizovať prejavy násilia, zamieňať prejavy násilia s hádkou, resp. pripúšťať kauzálnu súvislosť medzi násilím a "provokatívnym"  správaním obetí, čo často slúži na chybné ospravedlňovanie násilia a viktimizáciu obetí. Preto bude nutné doplnenie systému celoživotného vzdelávania všetkých zainteresovaných profesií o problematiku násilia páchaného na ženách. Do všetkých relevantných podsystémov (zdravotníctvo, školstvo, polícia, súdnictvo, sociálne veci, samosprávy a pod.) je potrebné zavádzať nástroje nevyhnutné na skoré odhalenie a zastavenie násilia.  Expertná skupina pre prevenciu a elimináciu násilia na ženách a v rodinách pri Rade vlády pre prevenciu kriminality v spolupráci s expertmi na problematiku násilia páchaného  na ženách vypracuje zodpovedajúce návrhy učebných plánov a učebných textov a jednotlivé rezorty presadia ich začlenenie do rezortného vzdelávania. Budú zabezpečené podmienky pre realizáciu špeciálnych výcvikov  pre zainteresované profesie, ktoré sa budú realizovať prostredníctvom expertov v spolupráci s MVO v rámci projektov a programov.  

Jednou z dôležitých úloh je iniciovanie špeciálnych programov pre páchateľov násilia na ženách s cieľom znižovania výskytu násilia a ochrany žien pred násilím, pričom je efektívne vychádzať zo zahraničných skúseností s týmito programami. 

Problematika násilia páchaného na ženách sa na Slovensku začala otvárať najmä vďaka niektorým ženským mimovládnym organizáciám. Finančná podpora ich aktivít prostredníctvom grantov a projektov je mimoriadne dôležitá vzhľadom na ich dlhoročné skúsenosti a prácu v uvedenej oblasti.

 

 

Aktivity II

 

 

Úlohy

 

 

Zodpovedný

 

Indikátory

 

Termín

1.Obnoviť činnosť Expertnej skupiny pre prevenciu a elimináciu násilia   na ženách a v rodinách pri Rade vlády pre prevenciu kriminality

MV SR

 

 31.10.2005

 

 

  

2.  Zabezpečiť, v rámci dotačnej politiky MPSVR SR pre rok 2006, aby sa kládol dôraz aj na finančnú podporu zariadení, v ktorých sa budú vykonávať činnosti, zohľadňujúce

diverzifikované potreby žien, obetí násilia

MPSVR SR v spolupráci s VÚC

Výška alokovaných finančných prostriedkov

31.5.2008

3.Vypracovať špecifické štandardy činností zohľadňujúce

diverzifikované potreby žien vystavených násiliu alebo hrozbe násilia v oblasti sociálnych služieb  na základe štandardov krajín EÚ

Expertná skupina pre prevenciu a elimináciu násilia na ženách a v rodinách pri Rade vlády pre prevenciu kriminality v spolupráci s MPSVR SR

 

31.05.2006

4. Vytvoriť metodiky postupu pri poskytovaní pomoci a vzdelávacie schémy pre profesie pracujúce v oblasti justície, polície, zdravotníctva a sociálnej práce pre prácu so ženami, obeťami  násilia

 

MPSVR SR v spolupráci s ÚPSVaR, MV SR,

MS SR, MZ SR prostredníctvom Expertnej skupiny pre prevenciu a elimináciu násilia na ženách a v rodinách pri Rade vlády pre prevenciu kriminality.

 

 

31.5.2006

 

5.Koordinovať spoločný postup všetkých zainteresovaných profesií poskytujúcich pomoc a ochranu ženám, obetiam násilia v praxi prostredníctvom podpory spolupráce na lokálnej úrovni

MPSVR SR v spolupráci s ÚPSVaR, MV SR,

MS SR, MZ SR a VÚC

-počet modelovo vytvorených integrovaných intervenčných tímov na lokálnej úrovni

Priebežne, kontrola plnenia každoročne k 31.5.

6. Zaradiť  do programov ESF ako jednu z oprávnených aktivít aj vytvorenie špecializovanej siete krízových telefonických liniek pomoci a poradenských služieb

MPSVR SR 

-počet novovytvorených krízových telefonických liniek pomoci

 

 

31.5.2008

 

 

 

 

 

 

 

                                            

7. Zaradiť explicitne do popisov  pracovných činností zamestnancov  zameraných na  psychologické poradenstvo pre ženy, obete násilia

ÚPSVR

-počet poradenských pracovníkov zaoberajúcich sa prioritne problematikou násilia páchaného na ženách

 

31.5.2006

8. Informovať verejnosť ako včas rozpoznať násilie páchané na ženách a o možnostiach pomoci    (s osobitným zreteľom na špecificky ohrozené skupiny žien)  prostredníctvom pomáhajúcich profesií

MPSVR SR, MZ SR,

MV SR, MS SR,

MK SR

-počet preventívnych aktivít v oblasti násilia páchaného  na ženách

-počet vytvorených a distribuovaných informačných materiálov

Priebežne, kontrola plnenia každoročne

k 31.5.  

9.Doplniť systém

celoživotného vzdelávania všetkých

zainteresovaných profesií

o problematiku násilia

páchaného na ženách

MPSVR SR, MŠ SR,

MZ SR, MV SR, MS SR

prostredníctvom Expertnej skupiny na prevenciu a elimináciu násilia  na ženách a v rodinách pri Rade vlády pre prevenciu kriminality

-počet vytvorených odborných učebných textov

-počet dohôd v rámci rezortov o spolupráci s VŠ a s inými ustanovizňami ďalšieho vzdelávania

31.5.2008

10.  Zabezpečiť realizáciu

špeciálnych výcvikov  pre

zainteresované profesie,

(hlavne tréningy trénerov),

ktoré sa budú realizovať

prostredníctvom expertov

v spolupráci s MVO v rámci projektov a programov 

 

MPSVR SR, MV SR,

MS SR

-počet výcvikov pre jednotlivé  profesie

-počet účastníkov tréningov

-počet vyškolených trénerov

-počet schválených projektov  s výškou kontrahovaných prostriedkov

Priebežne, kontrola plnenia každoročne

k 31.5. 

11. Zabezpečiť realizovanie špeciálnych

programov pre odsúdené osoby za násilné trestné činy súvisiace s  násilím páchaným na ženách

MS SR, MPSVR SR

-počet realizovaných programov

-počet odsúdených zapojených do špeciálnych programov pre páchateľov násilia na ženách

 

 

31.5. 2008

12. Podporovať aktivity mimovládnych organizácií, ktoré pôsobia v oblasti eliminácie násilia    páchaného na ženách a vytvoriť podmienky pre rozširovanie týchto aktivít napr. prostredníctvom grantových programov

MPSVR SR, MZ SR,

MV SR,

-výška finančných prostriedkov vyčlenených primárne na riešenie problematiky násilia páchaného na ženách

-počet schválených  projektov v oblasti eliminácie násilia páchaného na ženách

Priebežne, kontrola plnenia každoročne

k 31.5. 

 

III.             Oblasť prevencie

 

Operačný cieľ

 

Predchádzať vzniku násilia a akejkoľvek situácie, ktorá prispieva k vzniku a tolerancii násilia

 

 

Charakteristika oblasti

Efektívna prevencia násilia páchaného na ženách je založená na zvyšovaní povedomia spoločnosti o závažnosti a negatívnych dôsledkoch násilia páchaného na ženách a propagácii nulovej tolerancie voči násiliu.  Ťažiskovú úlohu pri presadzovaní preventívnych opatrení a opatrení na zvyšovanie povedomia zohráva najmä  inštitucionálna výchova a médiá.

 

Výchovou a vzdelávaním v školskom prostredí získava dieťa predstavu o tom, aké postoje a správanie sa v spoločnosti považujú za žiadúce a aké sa odmietajú. Inštitucionálna výchova predstavuje nenahraditeľný zdroj formovania verejnej mienky, môže podstatne prispieť k odmietnutiu a následnej eliminácii násilia páchaného na ženách. Výchova, ktorej cieľom je odmietanie akýchkoľvek násilných prejavov voči druhým ľuďom, v tomto prípade hlavne ženám, by mala vychádzať zo všeobecných princípov rešpektovania ľudských práv. Vzhľadom k prevencii násilia páchaného na ženách je efektívne poskytovanie práve takých informácií o násilí páchanom  na ženách, ktoré vychádzajú z porozumenia špecifickosti príčin a súvislostí jednotlivých foriem násilia páchaného na ženách.

 

Predpokladom účinnej prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách je výchova a vzdelávanie smerujúce k odmietaniu akýchkoľvek znevažujúcich a podceňujúcich pohľadov na ženy. Obzvlášť dôležitá je už uvedená príprava budúcich profesionálov v oblasti polície, školstva, zdravotníctva, sociálnej práce, práva, ale aj v oblasti mediálnej a marketingovej komunikácie, ako osôb, ktoré pri výkone svojho povolania môžu podstatne prispieť k prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách.

 

Problematiku násilia páchaného na ženách (vrátane obchodovania so ženami ) v jej ľudskoprávnom rozmere je dôležité integrovať do všetkých relevantných predmetov na základných a stredných školách citlivým a vhodným spôsobom, ktorý by dostatočne  jasne vysvetľovať  jej rodovú podmienenosť.

 

Médiá sú jedným z najvplyvnejších nástrojov na ovplyvňovanie verejnej mienky a postojov spoločnosti voči násiliu páchanému na ženách.  Média môžu v rámci prevencie násilia pôsobiť priamym i nepriamym spôsobom: môžu sa zaoberať špecificky násilím páchaným na ženách a objektívne informovať verejnosť o skutočných príčinách a dôsledkoch tohto násilia, môžu podporovať nenásilné vzory správania sa, poskytovať informácie o zdrojoch pomoci pre obete, informovať o legislatívnych možnostiach alebo eliminovať mýty o násilí páchanom na ženách. 

 

S cieľom zapojiť médiá do prevencie násilia páchaného na ženách je potrebné najskôr začať s priebežným vzdelávaním mediálnych pracovníkov a pracovníkov monitoringu médií (napr. programový výbor Rady pre vysielanie a retransmisiu) a iniciovaním spolupráce a konzultácií medzi médiami, marketingovými agentúrami a expertami na problematiku násilia páchaného na ženách.

 

Na Slovensku zatiaľ neexistuje dostatok štatistických údajov o prípadoch obťažovania v rámci pracovno-právnych a  obdobných právnych  vzťahov. Celkovému otvoreniu tejto problematiky pomôže zvýšenie právneho povedomia o nezákonnosti takéhoto konania a informovanosť o prostriedkoch právnej ochrany.

 

Ženy zo sociálne znevýhodneného prostredia, z etnických menších a migrantky patria k násilím špecificky ohrozenej skupine. Často trpia nedostatkom právneho povedomia o trestnosti páchania násilia na ženách (najmä ak ide o násilie páchané zo strany ich blízkych a známych), žiadnymi alebo slabými sociálnymi kontaktmi, sú existenčne závislé na svojom okolí, majú menšie možnosti participácie na trhu práce. Špeciálne zacielené aktivity zamerané na zvyšovanie ich informovanosti o trestnosti  násilia a možnostiach pomoci sú preto nevyhnutné.   

 

 

Aktivity III

 

 

Úlohy

 

Zodpovedný

 

Indikátory

 

Termín

 

1. V rámci realizácie Národného plánu výchovy k ľudským právam akcentovať problematiku násilia páchaného na ženách

MŠ SR

 

Priebežne, kontrola plnenia každoročne

k 31.5.  

2. Pri tvorbe pedagogických dokumentov týkajúcich sa relevantných predmetov základných a stredných škôl venovať pozornosť v rámci vzdelávania o ľudských právach aj problematike násilia páchaného na ženách

MŠ SR  a jeho priamo riadené organizácie

- počet pedagogických dokumentov, ktoré zohľadnili problematiku násilia páchaného na ženách v ľudskoprávnom kontexte

31.5.2008

3. Realizovať vzdelávanie mediálnych pracovníkov a pracovníkov monitoringu médií o problematike násilia páchaného na ženách 

MPSVR SR v spolupráci s MVO

- počet mediálnych pracovníkov  zapojených do vzdelávania

-počet vyškolených pracovníkov   monitoringu médií

Priebežne, kontrola plnenia každoročne

k 31.5.   

4. Vytvoriť pracovné skupiny pri Radách s cieľom motivovať verejnoprávne médiá  k informovaniu o násilí páchanom na ženách v zmysle odborných poznatkov o problematike

MPSVR SR v spolupráci s Radou STV a Rozhlasovou radou

 

31.5.2006

 

5. Realizovať vzdelávacie a informačné aktivity

na zvyšovanie právneho povedomia o nezákonnosti obťažovania v pracovno-právnych a obdobných právnych vzťahoch

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva,  MPSVR SR v spolupráci so sociálnymi partnermi

- počet osôb (zamestnanci, zamestnávatelia, podnikatelia, živnostníci) zapojených do preventívnych aktivít

-počet vzdelávacích aktivít

Priebežne, kontrola plnenia každoročne

k 31.5.   

6. Informovať ženy zo špecificky ohrozených znevýhodnených  skupín o problematike páchania násilia na ženách a o možnostiach pomoci týmto ženám

Migračný úrad, Splnomocnenkyňa vlády pre rómske komunity, MPSVR SR v spolupráci s MVO

- počet osôb zapojených do preventívnych aktivít

-počet vypracovaných informačných materiálov

- počet prednášok a seminárov

 Priebežne, kontrola plnenia každoročne

k 31.5.

7. Sprístupniť informácie o pomoci ženám, obetiam násilia na webovej stránke

MPSVR SR

 

31.12.2005

 

 

IV.              Oblasť výskumu

 

Operačný cieľ

 

Vytvoriť dostatočnú poznatkovú bázu o rôznych aspektoch násilia páchaného na

ženách

 

Charakteristika oblasti

Násilie páchané na ženách patrí k veľmi citlivým spoločenských problémom, ktorých skúmanie nie je jednoduché. Na Slovensku sa problematika násilia páchaného na ženách začala dostávať do pozornosti verejnosti len prednedávnom. Poznatková báza o násilí páchanom na ženách je v SR v súčasnosti len málo rozvinutá, chýba výskumnícka prax, skúsenosti a možnosti porovnávania alebo testovania. Prvý reprezentatívny sociologický výskum násilia páchaného na ženách sa uskutočnil až na prelome rokov 2002/2003.

 

Uvedené  okolnosti majú za následok, že na Slovensku absentujú vlastné základné informácie v rovine evidenčných štatistických údajov, ako aj v rovine výskumných dát. Pravidelnejšie sa sledujú a publikujú iba štatistiky ohlásených trestných činov. Z tohoto pohľadu je dôležité uskutočniť analýzu existujúceho štatistického výkazníctva a navrhnúť jeho  optimálnu formu, doplnenú o absentujúce údaje.  Niektoré rezortné  štatistiky, resp. štatistiky samosprávy chýbajú úplne, je preto nevyhnutné začať s ich zberom a spracovávaním.

 

Tieto štatistické informácie by mali byť centrálne spracovávané a výsledky zistení pravidelne publikované, s cieľom zabezpečiť dostatočnú poznatkovú bázu pre návrhy efektívnych politík a opatrení na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách.

 

Riešenie problému násilia páchaného na ženách nevyhnutne predpokladá okrem evidenčných aj výskumné aktivity, zamerané na zber kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov o jednotlivých druhoch násilia páchaného na ženách. V najbližšom období je potrebné zamerať výskumnú pozornosť najmä na poznávanie výskytu násilia, jeho následkov a súvislostí, čo predpokladá zavedenie viacerých informačných zdrojov a výskumných postupov. Pri skúmaní problematiky násilia je dôležité pamätať aj na možné špecifické odlišnosti u žien pochádzajúcich z iných kultúrnych alebo sociálnych prostredí (migrantky, ženy zo sociálne znevýhodneného prostredia a etnických menšín).

 

Výskumy, ktoré sa v SR doteraz uskutočnili, boli financované takmer výlučne zo zahraničných zdrojov (OSN, zahraničné nadácie a fondy). V tomto smere má SR možnosť vstúpiť do  programov EÚ, podporujúcich výskum násilia páchaného na ženách. Ide napr. o program EÚ DAFNÉ II. Vstup SR do tohto programu predpokladá vynaloženie prostriedkov štátneho rozpočtu.

 

Kooperácia a výmena informácií a príkladov dobrej praxe medzi výskumnou sférou a štátnou správou je nevyhnutným predpokladom na budúce zabezpečenie rozvoja  inštitucionálnej a legislatívnej siete a rozvoja potrebných politík, služieb pomoci a ochrany obetí. 

 

Dobré skúsenosti a praktiky v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách v medzinárodnom kontexte boli pretransformované do spoločného Európskeho systému pre meranie progresu v boji proti násiliu páchaného  voči ženám. Na základe ich zovšeobecnenia bol vytvorený Základný rámec a indikátory v oblasti rozpočtov, legislatívy, justície, poskytovania služieb, vzdelávania odborníkov, občianskej spoločnosti, zberu údajov a prevencie. Spomínaný súbor indikátorov je možné využiť pri monitorovaní a evaluácii progresu dosiahnutého v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách.

 

 

Aktivity  IV

 

 

Úlohy

 

Zodpovedný

 

Indikátory

 

Termín

 

1. Skvalitniť existujúci

systém štatistického výkazníctva (vrátane rezortných administratívnych zdrojov)

v oblasti násilia páchaného

na ženách

MPSVR SR,  MV SR, MS SR, GP SR, MZ SR

v spolupráci s VÚC

-počet nových, resp. pozmenených štatistických ukazovateľov týkajúcich sa násilia páchaného na ženách  minimálne  v rozsahu indikátorov, uvedených v úlohe 2 

31.5.2006

2.  V nadväznosti na skvalitnenie informácií v oblasti násilia na ženách, zo strany relevantných rezortov, rozšíriť systém  súhrnného spracovania týchto informácií formou štatistických výstupov a zabezpečiť ich pravidelné publikovanie   

ŠÚ SR

 

-  počet trestných činov násilia páchaného na ženách podľa skutkovej podstaty (ublíženie na zdraví, vraždy, sexuálne násilie, sexuálne  zneužívanie (dievčatá do 15 rokov) vydieranie, psychické a fyzické týranie, obťažovanie v  pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahoch a pod.) a ich delenie podľa pohlavia páchateľa a miesta spáchania trestného činu   -  vývojové trendy v ročných časových radách

 

31.5.2008

3.  Realizovať výskumy a prieskumy o násilí páchanom na ženách (vrátane špecificky znevýhodnených  skupín žien) ako požiadavky na takýto výskum v rámci špecializovaných  rezortných výskumných inštitúcií  

MPSVR SR, MK SR,  MŠ SR,

 

-počet zrealizovaných výskumov, prieskumov a publikovaných štúdií

priebežne,

kontrola plnenia

každoročne k 31.5.

4. Finančne zabezpečiť zapojenie SR do programov EÚ podporujúcich výskum násilia páchaného na ženách

  MPSVR SR, MF SR

-počet programov do ktorých SR vstúpila

-kofinancovanie účasti SR

31.5.2008

5. Vypracovať monitorovacie správy o implementácii politík a aktivít zameraných na potieranie násilia páchaného na ženách na základe súboru spoločných indikátorov EÚ za účelom  zmapovania situácie v SR.

MPSVR SR, MV SR prostredníctvom Expertnej skupiny pre prevenciu a elimináciu násilia na ženách a v rodinách pri Rade vlády pre prevenciu kriminality

- počet monitorovacích správ a mapovacích výstupov

Priebežne, kontrola plnenia   

k 31.5. 2008

 

   


4. Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 - 2012

Na stiahnutie:

 Späť

© 2006 New Trade s. r. o.