Združenie MOVITA

 

KTO SME

Naše stanovy

Základné dokumenty

Naše aktivity

Výročné správy

Keď strach víťazí
Reportáž
Z dennej tlače
Knihy o násilí
Krízové linky
O násilí
Súvisiace linky
 
 

S t a n o v y
občianskeho združenia
MOVITA (znamená Mozaika života, z latinského Mozaika Vita - život)

 

Čl. I
Všeobecné ustanovenia

1. Občianske združenie MOVITA (ďalej len "združenie") je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov pôsobiacich na území Slovenskej republiky.

2. Sídlom združenia je Záhradná 7, 902 01 Pezinok

3. Názov združenia v slovenskom a anglickom jazyku je: MOVITA

4. Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobudnúť práva a povinnosti.

5. Cieľ činnosti združenia:


a) Vytváranie podmienok pre rešpektovanie, dodržiavanie a rozvoj ľudských práv a rovnoprávneho zaobchádzania medzi mužmi a ženami

 

b) Poskytovanie poradenstva, vzdelávacích aktivít, sociálnej a humanitnej pomoci, všeobecno-prospešných informácií ženám, matkám, mužom, otcom, zamestnaným/nezamestnaným ľuďom, osobám s rodinnými povinnosťami, osamelým matkám/ osamelým otcom

 

c) Publikačná činnosť

 

d) Realizácia sprostredkovateľskej a analytickej činnosti, rekvalifikácií a sociologických prieskumov

 

e)  Organizovanie a/alebo spolupodieľanie sa na organizovaní vzdelávacích, humanitárnych, kultúrnych a spoločenských aktivít

 

f) Poskytovanie služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

 

g) Služby v oblasti vytvárania spolupráce so zahraničnými partnerskými organizáciami

 

h) Služby v oblasti vypracovania rôznych analýz, prieskumov, rozborov a informácií v oblasti získavania domácich a zahraničných grantov

 

i) Krátkodobé opatrovateľské služby

 

j) Tvorba projektov a projektový manažment


 

Čl. II
Členstvo v združení

1.a) Členom združenia môže byť fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto predpoklady:
- je plne spôsobilá na právne úkony,
- je bezúhonná.

b) Členom združenia môže byť aj právnická osoba, zastúpená svojím štatutárnym orgánom, ktorý musí spĺňať podmienky ako fyzická osoba podľa bodu 1 a čl. II.

c) Členom o.z. sa môže stať občan starší ako 18 rokov, ak prejaví o toto členstvo záujem a podá žiadosť o členstvo vyplnením prihlášky. Uchádzač sa stáva členom po zaplatení členského.

d) Členom o.z. sa môže stať občan cudzej štátnej príslušnosti, ak prejaví o toto členstvo záujem a podá žiadosť o členstvo vyplnením prihlášky. Uchádzač sa stáva členom po zaplatení členského poplatku a splnení podmienok v Čl. II bod  1. a).

2. Združenie prijme a zapíše do zoznamu členov združenia fyzické a právnické osoby, ktoré spĺňajú predpoklady uvedené v čl. II/1a) a b) v lehote do jedného mesiaca odo dňa podania písomnej žiadosti.

3. Návrh na prijatie za člena do združenia predkladá členskej schôdzi združenia správna rada združenia.

4. Členstvo v o.z. môže byť riadne, mimoriadne a čestné.

(a) Riadny člen má právo podieľať sa na činnosti a zúčastňovať sa všetkých podujatí o.z.. Môže byť volený za funkcionára o.z. po splnení podmienok príslušnej funkcie. Riadny člen o.z. má právo navrhovať a voliť funkcionárov, podávať návrhy a hlasovať na členskej schôdzi.

(b) Mimoriadny člen má právo zúčastniť sa vybraných podujatí o.z.. Nemôže byť zvolený za funkcionára a nemá právo voliť a hlasovať. V odôvodnených prípadoch môže o rozšírenie práv písomne požiadať vedenie alebo členskú schôdzu.

(c) Členskej schôdzi prináleží právo rozhodovať o zmene štatútu člena z riadneho na mimoriadneho a naopak. Koná tak na žiadosť ktoréhokoľvek člena o.z..

(d) Za riadneho člena môže byť uchádzač prijatý len na členskej schôdzi, na ktorej je osobne prítomný.

(e) K prijatiu uchádzača za mimoriadneho člena stačí súhlas vedenia.

(f) Čestným členom sa môže stať významná osobnosť na návrh vedenia ak je to v záujme prosperity o.z.. Čestný člen nemá voči o.z. žiadne povinnosti a o.z. nemá voči nemu žiadne záväzky. Nie je povinný platiť členský príspevok. Musí písomne potvrdiť že súhlasí zo svojim mimoriadnym členstvom v o.z.

5. Členstvo v združení môže byť zrušené správnou radou združenia v týchto prípadoch:

 

˙        ak člen združenia zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

˙        ak člen združenia bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,

˙        ak člen združenia bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

˙        ak člen združenia bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého sa dopustil pri vykonávaní činnosti v združení,

˙        ak mu bolo uložené disciplinárne opatrenie pre obzvlášť hrubé porušenie povinnosti člena združenia,

˙        ak nebol zaplatený členský poplatok na ďalšie kalendárne obdobie.

6. Zo združenia môže člen slobodne vystúpiť (bez žiadosti).

Čl. III
Práva a povinnosti členov združenia

1. Členovia združenia sú pri výkone činností v združení povinní:

 

˙        dodržiavať všetky platné právne normy a predpisy týkajúce sa výkonu činnosti realizovaných v združení,

˙        dodržiavať stanovy a ďalšie predpisy, ktoré podrobne ukladajú povinnosti členom združenia.

2. Členovia združenia majú právo plnohodnotne sa zúčastňovať na činnosti združenia a taktiež voliť a byť volení do orgánov združenia a byť informovaní o zámeroch a aktivitách združenia.

Čl. IV
Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

a/ Členská schôdza

b/ Správna rada

2. Členská schôdza združenia je najvyšším orgánom združenia. Ostatné orgány sú ním volené. Členská schôdza má delegátov starších ako 18 rokov.

3. Volebné obdobie orgánov združenia je trojročné.

4. Funkcie v orgánoch združenia sú čestné. Za výkon funkcie môže byť priznaná primeraná odmena a náhrada hotových výdavkov.

Čl. V
Členská schôdza združenia

1. Členská schôdza združenia sa koná spravidla raz za jeden rok, najmenej však raz za tri roky. Ak o to požiada nadpolovičná základňa členov združenia, správna rada združenia je povinná zvolať členskú schôdzu združenia do dvoch mesiacov. Na členskú schôdzu zvoláva členov dohodnutým spôsobom riaditeľ alebo ním poverený člen o.z..

2. Člen združenia môže písomne poveriť iného člena, aby ho zastúpil na členskej schôdzi. Zastúpený člen sa považuje za prítomného.

3. Členská schôdza združenia je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov. Na platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Na zmenu stanov je potrebná tri štvrtinová väčšina prítomných členov.

4. Členskú schôdzu (ďalej č.s.) tvoria riadni členovia o.z.

5. Členskú schôdzu vedie riaditeľ o.z., alebo člen o.z., ktorého touto úlohou poverí.

6. Právo hlaso­vať na členskej schôdzi má len riadny delegát o.z..

7. Vedenie podá výročnú správu o hospodárení a činnosti o.z.. V.č.s stanoví na základe zdôvodneného návrhu vedenia členský príspevok a zvolí funkcionárov na nasledujúce funkčné obdobie.

8. Na č.s. má každý člen o.z. právo klásť otázky ktorémukoľvek inému členovi. Povinnosť odpovedať majú len členovia vedenia.

9. Každý člen o.z. má právo zúčastniť sa rokovania č.s., avšak nie je povinný toto právo využiť.

10. Na rokovaní č.s. sa môže nečlen zúčastniť výhradne po súhlase všetkých zúčastnených riadnych členov o.z..

11. Uznesenie, o ktorom sa hlasuje, je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina uznášania schopnej č.s.. Proti rozhodnutiu č.s. nie je opravného prostriedku.

12. V prípade porušenia zákona možno rozhodnutie č.s. zrušiť súdnou cestou.

13. K návrhu člena o.z. je vedenie na č.s. povinné zaujať stanovisko len ak bol návrh podaný písomne minimálne deň pred konaním č.s..

14. Sťažnosť týkajúcu sa akýmkoľvek spôsobom o.z. alebo jeho činnosti môže podať ľubovoľný člen o.z. vedeniu. Vedenie je povinné sa zaoberať sťažnosťou len ak bola podaná písomne a zaujať stanovisko na č.s. len ak bola podaná minimálne deň pred konaním č.s..

15. Z rokovania č.s. sa vyhotovuje zápisnica do knihy o.z.. Za jej správnosť zodpovedajú dvaja overovatelia, zvolení na začiatku č.s..

16. Členovia prípravného výboru sa automaticky stávajú členmi združenia, pokiaľ spĺňajú požiadavky podľa bodu 1 a, čl. II.

Čl. VI
Správna rada

1. Správna rada združenia má troch členov a riadi činnosť združenia medzi zhromaždeniami združenia. Správnu radu volí členská schôdza. Členom správnej rady sa môže stať len riadne zaregistrovaný člen o.z.

2. Správna rada je uznášaniaschopná, ak sú prítomní všetci členovia správnej rady. Na platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov správnej rady. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas riaditeľa.

Správna rada:

˙        zvoláva členskú schôdzu združenia,

˙        vedie zoznam členov združenia,

˙        spravuje majetok združenia,

˙        informuje členov o činnosti združenia,

˙        chráni a presadzuje záujmy členov združenia,

˙        vykonáva ďalšiu činnosť, pokiaľ nepatrí iným orgánom združenia.

3. Správna rada združenia volí a odvoláva spomedzi svojich členov riaditeľa združenia a jeho zástupcu. Riaditeľ zastupuje združenie navonok a koná v jeho mene vo všetkých veciach. Vykonáva neodkladné rozhodnutia v čase medzi zasadnutiami správnej rady a riadi činnosť združenia. Zástupca riaditeľa zastupuje riaditeľa počas jeho neprítomnosti a vtedy koná v mene združenia v zmysle poverení riaditeľa.

4. Správnu radu vedie jej predseda.

5. Predsedu Správnej rady volí členská schôdza nad polovičnou väčšinou.

6. Správna rada združenia sa schádza najmenej trikrát do roka. Schôdze správnej rady zvoláva riaditeľ združenia, ak nie je určené vo vnútornom poriadku združenia inak.

Čl. VII
Štatutárny orgán

1. Štatutárom občianskeho združenia je riaditeľ občianskeho združenia. V čase dlhodobej neprítomnosti riaditeľa, funkciu štatutára vykonáva predseda Správnej rady občianskeho združenia.

2. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia Správnej rady.

3. Riaditeľ Občianskeho združenia a predseda Správnej rady Občianskeho združenia majú podpisové právo.

Čl. VIII
Organizačné zložky

1. Združenie je oprávnené zriadiť organizačnú zložku, v ktorej mene bude konať vedúci organizačnej zložky. Organizačná zložka musí vo svojom názve obsahovať názov občianskeho združenia s uvedením, že ide o organizačnú zložku.

2. O zriadení organizačnej zložky, ako aj o vymenovaní vedúceho organizačnej zložky rozhoduje správna rada združenia.

3. Organizačné zložky nemajú právnu subjektivitu.

Čl. IX
Hospodárenie združenia


1. Majetok združenia tvoria:

˙         členské príspevky,

˙        dotácie štátnej správy,

˙        dary sponzorov,

˙        hmotný majetok združenia,

˙        prostriedky získané pri organizovaní rôznych aktivít v rámci cieľov činnosti združenia.

˙        získanie grantov a finančnej podpory

˙        príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti v súlade s vyššie uvedeným účelom vzniku združenia

˙        výťažky zo zbierok


2. Za hospodárenie a vedenie účtovníctva združenia zodpovedá správna rada združenia.

Čl. X
Zánik združenia

1. Združenie zaniká:


a/ dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, pričom o rozpustení alebo zlúčení musí rozhodnúť členská schôdza tri štvrtinovou väčšinou.

b/ právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení.

2. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie. Majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor určený správnou radou združenia. Likvidátorom môže byť len člen združenia. Likvidátorom môže byť len fyzická osoba.

Čl. XI
Záverečné ustanovenia

1. Podrobnosti o organizácií združenia upravuje vnútorný poriadok združenia.

2. Podrobnosti o voľbách upraví volebný poriadok.

 

 

Späť

© 2006 New Trade s. r. o.