O násilí

Združenie MOVITA

 

KTO SME

Naše stanovy

Základné dokumenty

Naše aktivity

Výročné správy

Keď strach víťazí
Reportáž
Z dennej tlače
Knihy o násilí
Krízové linky
O násilí
Súvisiace linky
 
 

NÁSILIE - PROBLÉM, O KTOROM SA MLČÍ

(Odporúčajúca bibliografia)

Prešov
2 0 0 2

Každá piata žena je týraná. Fyzicky, psychicky,
ekonomicky... Jedna, dve, tri, štyri,...piata žena.
Zaujíma nás ?

 

             

 Obsah

   

              ÚVOD

              Trestný zákon

              Zákon o rodine

              KNIHY - NÁUČNÉ

              KNIHY - BELETRIA

              ČLÁNKY

              KONTAKTY

              Menný Register

              Článok: Týrané ženy majú oprávnený strach oznámiť prípad políciiÚVOD
Násilie páchané na ženách je mimoriadne závažný spoločenský problém. Vo svete i u nás na Slovensku je tento fakt zahalený mlčaním a vníma sa ako problém jednotlivých žien, a nie ako problém spoločnosti. Jeho existenciu a nástojčivosť spochybňujú jednotlivci, štátne inštitúcie, ba dokonca aj niektoré ženské organizácie. Napriek tomu je násilie realitou každodenného života tisícok žien.

Násilie páchané na ženách je dlhodobo neriešená téma. Všade okolo nás sú ženy, ktoré trpia, majú strach o svoje zdravie a o zdravie svojich detí. Výskyt domáceho násilia stále stúpa. Podľa odhadov OSN je každá piata žena vystavená v súkromí fyzickému násiliu. Obete domáceho násilia sa často stretávajú s nepochopením, stratou priateľov a známych, so zľahčovaním a podceňovaním ich závažného problému najmä zo strany polície. Napriek tomu, že domáce násilie je závažný trestný čin, týraným ženám nie je poskytnutá adekvátna pomoc.

Pokiaľ ide o problém domáceho násilia, najmenej pozornosti sa venuje práve problému týraných a bitých žien. Ženy, ktorým ubližujú ich najbližší - manžel či partner - sú na tom horšie ako týrané a opustené zvieratá.

Násilie sa väčšinou stotožňuje s fyzickým násilím. Násilím je však každá forma ubližovania ako je napr. prejav nadvlády, zneužívanie moci, vyhrážanie, fyzický, sexuálny a psychický nátlak.

Takisto týranie je nespravodlivé využívanie fyzickej, psychickej alebo sociálnej moci voči iným, ktorí nie sú schopní chrániť samých seba, pretože nedisponujú rovnocennou fyzickou, psychickou alebo sociálnou mocou.

Násilím je nielen individuálne, osobné násilie páchané manželom na žene či dieťati, ale aj to, ak štát, jednotlivé inštitúcie a ich pracovníci tolerujú a umožňujú násilie a nechránia obete násilia.Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove touto výberovou odporúčajúcou bibliografiou chce prispieť k väčšej informovanosti verejnosti o tomto probléme. Okrem bibliografického súpisu literatúry uvádzame aj prehľad súčasných legislatívnych dokumentov a kontakty na rôzne občianske združenia, informačné centrá a organizácie na pomoc týraným ženám. Knihy, ktoré knižnica vlastní, sú označené signatúrou.


25. november - Medzinárodný deň proti násiliu páchanému na ženách
Využívanie súčasnej legislatívy pri pomoci obetiam násilia páchaného na ženách a domáceho násilia
     

    Naspäť


Trestný zákon


Trestnými činmi, ktorých skutková podstata by mohla byť naplnená prejavmi domáceho násilia sú:
- násilie proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcom / § 197a /
- výtržníctvo / § 202 /
- zanedbanie povinnej výživy / § 213 /
- týranie blízkej zverenej osoby / § 215 /
- únos / § 216 /
- vraždy / § 219 /
- ublíženie na zdraví / § 221 až 224 /
- obmedzovanie osobnej slobody / § 231 /
- lúpež / § 234 /
- vydieranie / § 236 /
- porušovanie domovej slobody / § 238 /
- znásilnenie / § 241 /
- pohlavné zneužívanie / § 242 a § 243 /


Kto sa inému vyhráža usmrtením, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.
      

  Naspäť


Zákon o rodine


Zákon o rodine vo viacerých svojich ustanoveniach formuluje zásady a spôsoby akými štát pomáha rodičom pri výchove ich detí a okolnosti za ktorých môžu štátne orgány zasiahnuť do výchovy detí aj bez súhlasu rodičov, pričom tieto zásahy môžu mať rôznu intenzitu od výchovných opatrení a napomenutí až po obmedzanie a pozbavenie rodičovských práv.

Podľa zákona č. 171/ 1993 Z.z. o Policajnom zbore

Policajt je oprávnený zaistiť osobu,
a/ ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje svoj život alebo svoje zdravie alebo život a zdravie iných osôb alebo majetok,
b/ pristihnutú pri páchaní priestupku, ak je dôvodná obava, že v ňom bude pokračovať, alebo ak je to nevyhnutne potrebné na riadne zistenie alebo objasnenie veci,
c/ ktorá sa nachádza na mieste trestného činu bezprostredne po jeho spáchaní, a je tu súvislosť so spáchaným trestným činom.

Okrem povinnosti polície zakročiť v prípade, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok, je uložená povinnosť prekaziť trestný čin aj každému kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný pripravuje alebo pácha niektoré trestné činy, medzi ktorými je aj trestný čin týrania blízkej a zverenej osoby, pohlavného zneužívania, vraždy, ak mu v tom nebránia značné ťažkosti alebo skutočnosť, že by seba alebo blízku osobu uviedol do nebezpečenstva smrti ublíženia na zdraví, inej závažnej ujmy alebo trestného stíhania.

Zákon č. 195 / 1998 Z.z. o sociálnej pomoci

Pre aktívnu ochranu detí a mládeže je v kompetencii okresného úradu dôležitá sociálna prevencia a sociálne poradenstvo.

Sociálna prevencia je odborná činnosť na predchádzanie a na zabraňovanie príčin vzniku, prehlbovania alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu detí a mládeže.

Z ďalších legislatívnych dokumentov:

- Občiansky zákonník (č. 40 / 1994 Zb. v znení neskorších predpisov) a Občiansky súdny poriadok (99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov)
- Zákon NR SR č. 314 / 1996 Zb. o prokuratúre
- Zákon NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
- Zákon NR SR č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
- Zákon NR SR č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb
- Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 62/1987 Zb. z 13. mája 1987 o Dohovore o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien
- Deklarácia o odstránení násilia páchaného na ženách, prijatá valným zhromaždením OSN v r. 1993, slov.
- Declaration on the Elimination of Violence against Women, angl.
- Národný akčný plán pre ženy - základný programový dokument vypracovaný v zmysle záverov 4. Svetovej konferencie o ženách v Pekingu, v septembri 1997 schválený vládou SR (časť týkajúca sa násilia páchaného na ženách)
- Odporúčanie Európskej komisie pre členské a asociované štáty EÚ na konferencii v Kolíne, 1999, venovanej násiliu voči ženám.

Naspäť


BIBLIOGRAFIA


KNIHY - NÁUČNÉ

1.
DAY, David
Kde se to v nás bere? / David Day; z angl. prel. Milan Koldinský; Graf. úprava Pavel Bosák.- 1. vyd. - Praha: Portál, 1994.- 32 s.
agresivita ľudská - náboženstvo - násilie - hľadisko psychologické a sociologické - úvahy

2.
GODTEL, Reiner, 1938-
Sexualita a násilí / Reiner Godtel; z nem. prel. Františka Faktorová, Oľga Gabašová; pre čes. vyd. upravil Radim Uzel; obálka a typografia Klára Kolářová.- 1. vyd.- Praha: Český spisovatel, 1994.- 188 s.
násilie sexuálne - psychika ľudská

3.
SPURNÝ, Joža
Psychologie násilí... : o psychologické podstatě násilí, jeho projevech a zpusobech psychologické obrany proti němu.. 1. vyd. - Praha: EUROUNION, 1996. 134 s.
ISBN 80-85858-30-4
násilie - násilnosť - psychológia násilia

4.
KOUKOLÍK, František, 1941-
Vzpoura deprivantu: o špatných lidech, skupinové hlouposti a uchvácené moci / Zdeněk Koukolík, Jana Drtilová.- Praha: Makropolus, 1996.- 303 s.
násilie - aspekty psychologické - aspekty sociálne - agresivita ľudská

5.
KALENDÁRKA
Kalendárka 1998: (zostavené z textov uverejnených v kultúrnom feministickom časopise Aspekt 1/1993-3/1997). - Bratislava: Aspekt, 1997. - 288 s.
ženy - články - výbery - kalendáre

6.
NUSSBERGER, Jiří
Nedejte se: možnosti obrany ženy / Jiří Nussberger.- Praha: Sdružení MAC, 1997.- 107 s.
násilie - ženy - sebaobrana

7.
HOFMAN, Sabine a kol. 17-217
Poradca pre ženy / z nem. orig. prel. Taťjana Augestenová, Zuzana Mojžišová; Sabine Hofman. - 1. vyd. - Bratislava: Ikar, a.s., 1998. - 243 s.
ISBN 80-7118-483-7
ženy - psychológia - etika - zdravie - príručky praktické

8.
HEISE, Lori L.
(Violence against women. Slovensky). Násilie páchané na ženách: skrytá ujma na zdraví: študijný materiál vypracovaný pre Svetovú banku) Lori L. Heise, Jacqueline Pitanguy, Adrienne Germain; (z angl. orig. preložila Sylvia Červenčíková). - Bratislava: PRO FAMILIA: ASPEKT, 1998. - 72 s.
ISBN 80-967964-0-2 (brož.)
ženy - násilie - ochrana - štúdie

9.
(Violence at Home. Anglicky). Násilie v rodine /translation Mária Štefániková ; dizajn Melinda Hunt; fotografie Sandy Edwards. - Bratislava: Záujmové združenie žien Aspekt, 1998. - 20 s. - Vydané pre občianske združenie Pro Familia Humenné. - Preklad z : Violence at Home.
ISBN 80-967585-9-4 (brož.)
morálka rodinná - násilie - pomoc - spravodaje

10.
KICZKOVÁ, Zuzana
Príroda : vzor žena!? : hľadanie alternatív v ekofeminizme / Zuzana Kiczková. - Bratislava: Aspekt, 1998. - 175 s. - (Knižná edícia feministického kultúrneho časopisu Aspekt.)
ISBN 80-967585-3-5 (brož.)
ekofeminizmus - štúdie

11.
BADINTER, Elisabeth
(L´amour en plus. Slovensky). Materská láska: od 17. storočia po súčasnosť / Elisabeth Badinter ; ( z franc. orig. prel. Ľubica Vychovalá). - Bratislava: Aspekt, 1998 - 277 s. - (Knižná edícia feministického kultúrneho časopisu Aspekt).
ISBN 80-85549-04-2
láska materská - výklady

12.
Rozhovory Aspektu z rokov 1993-1998. - Bratislava : Záujmové združenie žien Aspekt, 1998. - 375 s. - (Aspekt).
ISBN 80-85549-05-0 (brož.)
ženy - osobnosti významné - rozhovory

13.
BECKER, Gavin de
Dar strachu / Gavin de Becker; /z angl. orig. prel. Jiří Podešva.- Vyd. 1.- Frýdek-Místek: Alpress, 1998.- 366 s.
násilie - aspekty psychologické - situácie nebezpečné - obrana

14.
BADINTER, Elisabeth
(XY. L´identite masculine. Slovensky). XY. Identita muža / Elisabeth Badinter ; ( z franc. orig. prel. Ladislav Lapšanský). - Bratislava : Aspekt, 1999. - 211 s. - ( Knižná edícia feministického kultúrneho časopisu Aspekt).
ISBN 80-85549-10-7
muži - identita - štúdie psychologicko-sociologické

15.
ČERMÁK, Ivo
Lidská agrese a její souvislosti / Ivo Čermák.- Vyd. 1.- Žďar nad Sázavou: Fakta, 1999. - 204 s. - Bibliografie na s. 162-187.
násilie - sociálno-psychologické aspekty - agresivita ľudská

16.
Gegen Gewalt an Kindern handeln. Slovensky.
Konať proti násiliu na ženách / (autorky : Renate Egger ... (et al.) ; z nem. orig. prel. Jana Cviková, Ľudmila Horvátová a Marek Linha). - Humenné : PRO FAMILIA ; Bratislava : Aspekt, 2000, - (80) s.
ženy - násilie - ochrana - štúdie

17.
WOLF, Naomi
(The beauty myth. Slovensky). Mýtus krásy: ako sú obrazy krásy zneužívané proti ženám /Naomi Wolf ; ( z angl. orig. prel. Adriana Sýkorčinová, Sylvia Červenčíková a Jarmila Cihová). - Bratislava : Záujmové združenie žien Aspekt, 2000. - 337 s. - ( Knižná edícia feministického kultúrneho časopisu Aspekt).
ISBN 80-85549-15-8 (brož.)
feminizmus - krása - zneužívanie -- ženy - mýty - zneužívanie - monografie

18.
PATEMAN, Carole
(The sexual contract. Slovensky). Sexuálna zmluva / Carole Pateman ; ( z angl. orig. prel. Ľubica Hábová). - Bratislava : Aspekt, 2000. - 301 s. - (Knižná edícia feministického kultúrneho časopisu Aspekt).
ISBN 80-85549-18-2 (brož.)
feminizmus - zmluva sociálna - zmluva sexuálna - ženy - postavenie sociálne - zneužívanie - monografie

19.
DIRIE, Waris 92-784
Púštny kvet / Waris Dirie ; z angl. orig. prel. Andrea Cániková. - 1. vyd. - Bratislava: Ikar, a.s, 2000. - 240 s.
ISBN 80-7118-601-5
DIRIE, Waris (veľvyslankyňa OSN) - životopisy - spomienky autobiografické

20.
GJURIČOVÁ, Šárka
Podoby násilí v rodine / Šárka Gjuričová, Jana Kocourková, Jiří Koutek.- 1. vyd.- Praha: Vyšehrad, 2000.- 101 s. Obsahuje bibliografie.
násilie v rodine

21.
HIRIGOYEN, Marie-France 15-380
Psychické týranie : Môj šéf (manžel) je tyran! Čo s ním? / z franc. orig. prel. Vladimíra Komorovská/ - l. vyd. - Bratislava: Sofa, 2001. 267 s.
ISBN 80-89033-02-4
psychológia - týranie - násilie - rodina - manželstvo - poruchy duševné - psychoterapia - príručky praktické

22.
HERMAN, Judith Lewis
Trauma a uzdravenie: násilie a jeho následky - od týrania v súkromí po politický teror. Juráňová, Jana, Hábová, Ľubica; 1. vyd. - Bratislava: Aspekt 2001. 342 s.
ISBN 80-85549-24-7
násilie - príčiny - dôsledky - prekonávanie - odstraňovanie

23.
KOUKOLÍK, František - DRTILOVÁ, Jana
Život s deprivanty. 1. vyd. - Praha: Galén 2001. 390 s. bg. s.367-388.
ISBN 80-7262-088-6
agresivita - brutalita - násilie - príčiny - štúdie

24.
MARREWA, Al
Nenechte si ubližovat. Kittová, Monika 1. vyd. - Praha: Portál 2002. 263 s. bg. s. 260-261.
ISBN 80-7178-510-5
ženy - násilie - asertivita - sebaobrana - osobná bezpečnosť


Násilie je každá forma ubližovania,
prejavu nadvlády, vyhrážania sa,
zneužívania moci, fyzického, psychického
a sexuálneho nátlaku.


Násilie postihuje ženy každého veku,
všetkých sociálnych vrstiev, kultúr
a etnických skupín.


Násilie na ženách sa najčastejšie odohráva
v rodinách a v partnerských vzťahoch.


Násilné činy voči ženám sú trestné činy
bez ohľadu na to, či sa odohrávajú
na verejnosti, alebo v súkromí.


Práva žien sú Ľudské práva. Všetky
ženy majú právo na nedotknuteľnosť,
slobodu a bezpečnosť.


Treba prelomiť mlčanie. Je nevyhnutné,
aby sme všetci odsúdili násilie na ženách,
ako aj násilie všeobecne.


      
NaspäťKNIHY - BELETRIA

25.
FIGULI, Margita KL-3445
Tri gaštanové kone /Margita Figuli ; Doslov Ján Števček, Emil Lehuta. - 3. vyd. - Bratislava : Tatran, 1984. - 176 s. -
literatúra slovenská - romány - próza lyrizovaná

26.
FOWLES, John KL-15603
Sběratel /John Fowles. - 1. vyd. - Praha : Odeon, 1988. -
literatúra anglická - romány

27.
MAHMOODY, Betty - HOFFER, William KL-16675
Bez dcéry neodídem /Betty Mahmoody, William Hoffer; / z angl. orig. prel. Martina Zrubáková. - l. vyd. - Bratislava : Ikar, a.s. 1991. - 372 s. - (Príbehy zo života).
ISBN 80-7118-038-6
literatúra americká - romány - príbehy skutočné

28.
FIELDING, Joy KL-16727
Uteč, Jane! /Joy Fielding ; z angl. orig. prel. Marta Kastlová. - 1. vyd. - Bratislava : Ikar, a.s., 1992. - 327 s.
ISBN 80-7118-057-2
literatúra americká - romány spoločenské - bestsellery

29.
MAHMOODYOVÁ, Betty - DUNCHOCK, Arnold KL-1684
Z lásky k dieťaťu / Betty Mahmoody, Arnold D., Dunchock ; z angl. orig. prel. Slavo Herman, Alojz Keníž, Ján Kvapil, Michal Príbus. - 1. vyd. - Bratislava : Ikar, a.s., 1992. - 256 s. - (Príbehy zo života).
ISBN 80-7118-012-6
životopisy - romány - literatúra americká

30.
KNITTEL, John
Via Mala /John Knittel ; z nem. orig. prel. Milan Žuffa. - 1. vyd. - Bratislava: Ediposs, 1992. - 538 s.
ISBN 80-85327-09-0
literatúra nemecká - romány

31.
FIELDING, Joy KL-16931
Rozlúč sa s mamičkou / Joy Fielding ; z angl. orig. prel. Helena Hudecová-Horská. - 1. vyd. - Bratislava : Ikar, a.s., 1993. - 313 s.
literatúra americká - romány spoločenské - prostredie rodinné

32.
PRICE, Nancy KL-17383
Klamstvo z lásky / Nancy Price ; z angl. orig. prel. Mila Labayová. - 1. vyd. - Bratislava: IKAR, a.s., 1994. - 283 s.
ISBN 80-7118-109-9
literatúra americká - romány spoločenské - príbehy

33.
FIELDING, Joy KL-17266
Až na dno /Joy Fielding ; z angl. orig. prel. Oľga Kralovičová. 1. vyd. - Bratislava : Ikar, a.s., 1994. - 319 s.
ISBN 80-7118-100-5
literatúra americká - romány spoločenské - príbehy o ženách

34.
JURÁŇOVÁ, Jana
Siete / Jana Juráňová. - Bratislava : Aspekt, 1996. - 116 s.
ISBN 80-967585-1-9
literatúra slovenská - poviedky spoločenské

35.
TIKKANEN, Märta
Príbeh lásky storočia / Märta Tikkanen ; / zo švédskeho originálu preložila Jarmila Cihová/ ; (prebásnila Mila Haugová). - Bratislava : Aspekt, 1996. - 185 s. - (Knižná edícia feministického časopisu Aspekt).
ISBN 80-967585-0-0
Tikkanen, Henrik - básne ľúbostné - literatúra fínska švédska

36.
ACHILLESOVÁ, Ilse - BUTT, Anja - BUTT, Miriam KL-18082
6000 kilometrov túžby : Príbeh zo života (Ilse Achilles, Anja Butt, Miriam Butt ; z nem. orig. prel. Elena Diamantová. - 1. vyd. - Bratislava : Ikar, a.s., 1996. - 237 s. - (Príbehy zo života).
ISBN 80-7118-198-6
literatúra nemecká - romány - prostredie orientálne - príbehy skutočné


37.
BLAŽKOVÁ, Jaroslava KL-18280
... ako z gratulačnej karty... /Jaroslava Blažková. - Bratislava: Aspekt, 1997. - 303 s.
ISBN 80-967585-2-7
literatúra slovenská - poviedky spoločenské

38.
KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa KL-18292
Cena za voľnosť / Táňa Keleová-Vasilková. - 1. vyd. - Bratislava : Print servis, 1997. - 253 s. - Kniha vyšla s finančným príspevkom Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia.
ISBN 80-88755-44-1
literatúra slovenská - romány spoločenské - prostredie rodinné - vzťahy medziľudské

39.
TIKKANEN, Märta
(Män kan inte valdtas. Slovensky). Mužov nemožno znásilniť /Märta Tikkanen ; ( zo švédskeho originálu preložila Jarmila Cihová/. - Bratislava : Aspekt, 1998. - 176 s. - ( Knižná edícia feministického kultúrneho časoppisu Aspekt).
ISBN 80-85549-03-4
literatúra fínska švédska - romány spoločenské

40.
SADUR, Nina
(Čudnaja baba. Slovensky). Čudná ženská a iné hry / Nina Sadur ; / z ruského orig. preložili Oľga Ruppeldtová-Andrášová a Eva Maliti-Fraňová). - Bratislava: Aspekt, 1998. - 182 s. - ( Knižná edícia feministického časopisu Aspekt).
ISBN 80-85549-00-X (brož.)
literatúra ruská - hry divadelné

41.
ATWOOD, Margaret
(The robber bride. Slovensky). Nevesta zbojníčka / Margaret Atwood ; / z anglického orig. prel. Jana Juráňová/. - Bratislava : Aspekt, 1998. - 698 s. - (Knižná edícia feministického kultúrneho časopisu Aspekt).
ISBN 80-85549-02-6
literatúra kanadská - romány psychologické


42.
MONÍKOVÁ, Libuše
(Eine Schädigung. Slovensky). Ujma / Libuše Moníková ; / z nem. orig. prel. Jana Cviková/. - Bratislava : Aspekt, 1999. - 100 s. - (Knižná edícia feministického časopisu Aspekt).
ISBN 80-85549-09-3
literatúra nemecká - romány psychologické

43.
SADUR, Nina
Totálne zakázané / Nina Sadur ; / z ruského orig. prel. Eva Maliti-Fraňová/. - Bratislava : Aspekt, 1999. - 194 s. - (Knižná edícia feministického kultúrneho časopisu Aspekt).
ISBN 80-85549-12-3
literatúra ruská - poviedky spoločenské

44.
MULLER, Nicole
(Denn das ist das Schreckliche an der Liebe. Slovensky). Pretože to je na láske to strašné / Nicole Muller ; / z nem. orig. prel. Jana Truhlářová/. - Bratislava : Aspekt, 1999. - 135 s. - (Knižná edícia feministického kultúrneho časopisu Aspekt).
ISBN 80-85549-14-X
literatúra nemecká - príbehy o ženách

45.
(Die Liebhaberinnen. Slovensky). Milenky / Elfriede Jelinek ; / z nem orig. prel. Jana Bžochová-Wild/. - Bratislava : Aspekt, 1999. - 191 s. - (Knižná edícia feministického kultúrneho časopisu Aspekt).
ISBN 80-85549-08-5
literatúra rakúska - romány spoločenské

46.
JURÁŇOVÁ, Jana
Iba baba / Jana Juráňová. - Bratislava : Aspekt, 1999. - 103 s. ilustr. ; - (Knižná edícia feministického časopisu Aspekt). - Ilustr. Monika Mitášová
ISBN 80-85549-11-5
literatúra slovenská - príbehy dievčenské

47.
HEVIER, Daniel
Strašidelník : / protistrašidelná knižka pre (ne)bojácne deti /Daniel Hevier. - Bratislava : Aspekt, 1999. - 61 s. : ilustr.
ISBN 80-85549-13-1 (brož.)
literatúra slovenská - príbehy strašidelné

48.
JURÁŇOVÁ, Jana
Utrpenie starého kocúra : mor(t)alitka / Jana Juráňová. - Bratislava : Aspekt, 2000. - 100 s. - (Knižná edícia feministického kultúrneho časopisu Aspekt).
ISBN 80-85549-17-4 (brož.)
novely spoločenské slovenské

49.
LISPUCHOVÁ, Silvia
Ešte /Silvia Lispuchová. - Bratislava : Aspekt, 2000. - 88 s. : ilustr. - (Knižná edícia feministického kultúrneho časopisu Aspekt). - Ilustr. Ján Raška
ISBN 80-85549-16-6 (brož.)
poviedky spoločenské slovenské
     

  Naspäť


ČLÁNKY


50.
Práva
Práva žien sú ľudské práva / spracovala Ingrid Kráľová. In: Aspekt.- Č. 2-3 (1995), s. 195-196,197.
násilie páchané na ženách - ženy

51.
ŠIMEČKOVÁ, Marta
Mrzačenie genitálií. In: Aspekt.- Č. 2-3 (1995), s. 197.
násilie páchané na ženách - ženy

52.
KORIMOVÁ, Anna
Násilie netromfne vľúdne slovo. In: Slovenská republika.- Roč. 2, č. 217 (20. 9. 1995), s. 3,
ženy - hnutie ženské - OSN

53.
MISTRÍKOVÁ, Ľudmila
Prejavy intolerancie a násilia voči ženám v SR. In: Sociológia.- Roč. 27, č. 5-6 (1995), s. 399-406.
ženy - intolerancia - násilie

54.
DWORKIN, Andrea
Teror, týranie a odpor. In: Aspekt.- Č. 2 (1996), s. 159,160.
týranie žien

55.
KOLESÁROVÁ, Alena
Sociálna podmienenosť násilia proti ženám.- Fotogr. 1. In: Parlamentný kuriér.- Roč. 5, č. 46 (1997), s. 10-11.
ženy - násilie proti ženám

56.
TETER, Magdalena
Násilie páchané na ženách v Biblii. In: Aspekt.- Č. 2 (1997), s. 91-96.
násilie páchané na ženách - Biblia

57.
ŠINTALOVÁ, Slávka
Čo je domáce násilie? In: Aspekt.- Č. 3 (1997), s. 211-214.
násilie domáce

58.
DAHL, Birgitt
Násilie proti ženám.- Fotogr. 5. In: Parlamentný kuriér.- Roč. 5, č. 46 (1997), s. 4-6.
ženy - proces pracovný

59.
DROZDÍKOVÁ, Ingrid
Reportáž o bezradnosti. In: Aspekt.- Č. 2 (1998), s. 211,212.
násilie páchané na ženách - reportáže

60.
HAVELKOVÁ-TALDÍKOVÁ, Eva
Násilie na ženách. In: Odborárske spektrum.- Roč. 9, č. 17 (1998), s. 14.
ženy -násilie na ženách

61.
CASTIGLIONE, Božena S.
Sexuálne násliie: Je fenimizmus potrebný? In: Literárny týždenník.- Roč. 11, č. 16 (1998), s. 13.
násilie sexuálne - ženy

62.
HEISE, Lori L.
Násilie páchané na ženách: štúdia Svetovej banky / Lori L. Heise, Jacqueline Pitanguy, Adrienne Germain; preložila Sylvia Červenčíková. In: Aspekt.- Č. 1 (1998), s. 218-238.
ženy - násilie sexuálne

63.
HEBERLE, Renee
Dekonštruktívne stratégie a hnutie proti sexuálnemu násiliu / Renee Heberle; preložila Marianna Šipošová. In: Aspekt.- Č. 1 (1998), s. 211-217.
ženy - násilie sexuálne

64.
ČELKOVÁ, Ľudmila
Ženy a násilie.- Obr. In: Knižná revue.- Roč. 8, č. 20 (1998), s. 3.
Rec: Násilie páchané na ženách /Lori L. Heise, J. Pitanguy, A. Germaine .- Bratislava: PRO FAMILIA.-
ženy - násilie na ženách - štúdie - recenzie

65.
CVIKOVÁ, Jana
Krava pre Hillary. In: Aspekt.- Č. 3 (1998), s. 172-176.
ženy - násilie na ženách

66.
Deklarácia Organizácie spojených národov o odstránení násilia páchaného na ženách: prijatá v roku 1993 / preložila Ľudmila Horvátová. In: Aspekt.- Č. 3 (1998), s. 161-171.
Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ženách - ženy - násilie na ženách

67.
Terre des femmes /preložila Alexandra Vikárová. In: Aspekt.- Č.3 (1998), s. 156-160.
ženy - násilie - zmrzačovanie pohlavia

68.
Násilie páchané na ženách / spracovala Eva Sopková. In: Aspekt.- Č. 3 (1998), s. 120-125.
ženy - násilie na ženách

69.
Rozhovor Aspektu s Evou Sopkovou / zhovárala sa Jana Cviková. In: Aspekt.- Č. 3 (1998), s. 103-117.
násilie páchané na ženách - náslie v rodine - rozhovory

70.
Kampane a opatrenia proti násiliu páchanom na ženách / preložila Gabriela Bridziková. In: Aspekt.- Č. 3 (1998), s. 77-80.
násilie na ženách - ženy

71.
FROSCHL, Elfriede
Konať proti násiliu na ženách / Elfriede Froschl, Sylvia Low; preložili Ľudmila Horvátová, Marek Linha. In: Aspekt.- Č. 3 (1998), s. 56-76.
ženy - násilie na ženách

72.
Konať proti násiliu páchanému na ženách -nevyhnutné kroky: návrh aktivít a opatrení pre SR / spracovala Eva Sopková. In: Aspekt.- Č. 3 (1998), s. 54-55.
násilie na ženách - ženy - Slovensko

73.
SOPKOVÁ, Eva
Situácia žien - obetí domáceho násilia : Národná správa - Slovenská republika / Eva Sopková. In: Aspekt.- Č. 3 (1998), s. 48-52.
násilie na ženách Slovensko

74.
BENJAMIN, Jessica
Pán a otrok : fantázia erotickej dominancie / Jessica Benjamin ; preložila Ľubica Hábová. In: Aspekt.- Č. 3 (1998), s. 38-47.
ženy - násilie na ženách - násilie sexuálne

75.
HERMAN, Judith Lewis
Zajatie /Judith Lewis Herman ; preložila Jana Juráňová.- In: Aspekt.- Č. 3 (1998), s. 26-37.
ženy - násilie na ženách

76.
SOPKOVÁ, Eva
Problém, o ktorom sa mlčí / Eva Sopková. In: Aspekt.- Č. 3 (1998), s. 22-25.
násilie na ženách - ženy

77.
JONES, Ann
Nabudúce bude mŕtva / Ann Jones ; preložila Mariana Šipošová.- Bibliogr. odkazy. In: Aspekt.- Č. 3 (1998), s. 6-19.
ženy - násilie na ženách

78.
SOPKOVÁ, Eva
Mlčať alebo konať...? : násilie páchané na ženách v rodine / Eva Sopková. In: Roľnícke noviny.- Č. 6 (12.1.1999). Príl. Vidiek.- s. 2.
ženy - násilie na ženách

79.
SOPKOVÁ, Eva
Mlčať alebo konať...? : násilie páchané na ženách v rodine / Eva Sopková. In: Roľnícke noviny.- Č. 11 (19.1.1999).- Príl. Vidiek.- s. 2.
ženy - násilie na ženách

80.
CVIKOVÁ, Jana
Žena - město - strach - priestor / pripravila Jana Cviková. In: Aspekt.- č. 1 (1999), s. 96-99.
ženy - násilie na ženách

81.
ČERVENČÍKOVÁ, Sylvia
Pekingská deklarácia a plán činnosti : štvrtá svetová konferencia o ženách, Peking, Čína 4.-15.9.1995 / preložila Sylvia Červenčíková. In: Aspekt.- Č. 1 (1999), s. 89-93.
ženy - násilie na ženách - deklarácie

82.
Sieť autonómnych rakúskych ženských domovov : informačný list o viedenskom Centre proti násiliu na ženách / preložila Adriana Sýkorčinová. In: Aspekt.- Č. 1 (1999), s. 83-88.
ženy - násilie na ženách - Rakúsko

83.
Rozhovor Aspektu s Renate Egger / spracovala Jana Cviková ; tlmočila Marta Šimečková. In: Aspekt.- Č. 1 (1999), s. 63-82.
ženy - násilie na ženách

84.
ADAMS, Carol J.
Mier do rodín : filozofický pohľad feministiek na týranie žien, detí a domácich zvierat / Carol J. Adams ; preložila Ľubica Hábová.- Bibliogr. odkazy. In: Aspekt.- Č. 1 (1999), s. 34-43.
ženy - násilie na ženách

85.
WOLF, Naomi
Násilie / Naomi Wolf ; preložila Jarmila Cihová. In: Aspekt.- Č. 1 (1999), s. 28-33.
ženy - náslie na ženách

86.
MAY, Larry
Muži v skupinách: kolektívna zodpovednosť za znásilnenie / Larry May, Robert Strikwerda ; preložila Marianna Šipošová.- Bibliogr. odkazy. In: Aspekt.- Č. 1 (1999), s. 20-27.
ženy -násilie na ženách - znásilnenie

87.
KOLLÁROVÁ, Henrieta
Právna situácia v Slovenskej republike v oblasti domáceho násilia / Henrieta Kollárová.- Tab. In: Aspekt.- Č. 1 (1999), s. 241-246.
ženy - násilie na ženách - Slovensko

88.
CVIKOVÁ, Jana
Obchod so ženami : rozhovor s Ulrike Mentz a Petrou Follmar / zhovárala sa a preložila Jana Cviková. In: Aspekt.- Č. 2 (1999), s. 175-178.
ženy - násilie na ženách - obchod so ženami

89.
BAČOVÁ, Viera
Násilie v rodine. In: Aspekt.- Č. 1 (1999), s. 186.
Rec: Násilie v rodine / L. Dow, S. Dowrick, J. Hardwig.- Bratislava/Humenné: Aspekt, Pro familia, 1998.
násilie v rodine - recenzie

90.
Pochopiť týrané ženy : Rozhovor s Mary Suh / Z angl. prel. Andrea Vadasová. In : Aspekt.- Č. 2-3 (1999), s. 198-199.
týranie žien - rozhovory

91.
OBUCHOVÁ, Barbora
Skrytá agresivita : ženy a deti jako obete domáceho násilia / Barbora Obuchová. In: Slovo. Politicko-spoločenský týždenník.- Roč. 2, č. 20 (2000), s. 13.
ženy - deti - násilie - Daphne (projekt)

92.
MARTIN, Patrícia Jancey
Fraternity a znásilnenia v areáloch vysokých škôl / Patrícia Jancey Martin, Robert A. Hummer ; preložila Martina Gálisová.- Bibliogr. odkazy. In. Aspekt.- Č. 2 (2000), č. 1 (2001), s. 63-69.
ženy - násilie sexuálne - fraternity - patriarchát

93.
SLÁVIKOVÁ, Nataša
Domáce násilie zobrazované v elektronických médiách a jeho etické spracovanie. In: Otázky žurnalistiky.- Roč. 43, č. 3 (2000), s. 225-232.
médiá elektronické - násilie domáce - spracovanie - etika mediálna - semináre

94.
JOUNG, Kathleen Z.
Neporušené panenstvo svätej Marie Goretti / Kathleen Z. Joung ; preložila Adriana Komorníková.- Bibliogr. odkazy. In: Aspekt.- Č. 2 (2000), č. 1 (2001), s. 59-61.
Goretti, Maria, 1890-1902 - profily - ženy - násilie sexuálne - panenstvo - mučeníctvo

95.
MACHÁČKOVÁ, Radka
Zákon o domácom násilí v Írsku. In: Aspekt.- Č. 1 (2000), s. 243.
násilie domáce - Írsko - zákony

96.
ŠARMÍKOVÁ, Milica
"Neviditeľný" fenomén - domáce náslie. In: Humanita.- Roč. 9, č. 2 (2000),
s. 7.
násilie domáce

97.
NATHOO, Harnishakumari
Týrané ženy, ktoré vraždia. In: Aspekt.- Č. 2 (2000) - č. 1 (2001), s. 183-184.
ženy týrané - zážitky z väznice

98.
CHALOUPKOVÁ, Mária
Násilie páchané na ženách a v rodinách / Mária Chaloupková.- Res. angl. na
s. 3 obál.- Bibliogr. odkazy. In: Práca a sociálna politika.- Roč. 9, č. 7-8 (2001), s. 7-9.
ženy - násilie na ženách

99.
DZURILLOVÁ, Katarína
Týraná je každá piata žena, kompetentní však mlčia: Nebuďte ľahostajní k násiliu, každý z nás má ohlasovaciu povinnosť. In: Národná obroda.- 26.11.2001, s. 3.
násilie domáce

100.
GAJDOŠOVÁ, Jaroslava
Keď lietajú zauchá v súkromí, susedia radšej nič nevidia a nepočujú: Pravdepodobnosť, že zídete zo světa rukou šialeného vraha, je oveľa nižšia, ako že vás ubije na smrť vlastný manžel. In. Prešovský denník Korzár.- Roč. 4, č. 77 (3.4.2002), s. 4.
týranie v domácnosti

101.
HÚSKA, Peter
Dieťa si traumy nesie celým životom: Následkom násilia je záškoláctvo, drogy, agresivita. In: Národná obroda.- Roč. 13, č. 89 (17.4.2002), s. 5.
domáce násilie - ženy

102.
HÚSKA, Peter
Terčom domáceho násilia sú väčšinou ženy: Domáce násilie na Slovensku má mnoho podôb a príčin. In: Národná obroda.- Roč. 13, č. 89 (17.4.2002), s. 5.
násilie páchané na ženách

103.
Domáce násilie je skrytá mína: Týrané ženy svoj údel taja, často ho priznajú až po brutálnych fyzických útokoch. In: Práca.- Roč. LVII, č. 89 (17.4.2002), s. 2.
ženy týrané - násilie domáce

104.
(lis)
Ženy bijú nezamestnaní muži, aj podnikatelia: Obete sa stretávajú s neochotou riešiť ich problém. In: Nový čas.- Roč. 12,. č. 90 (18.4.2002), s. 4.
násilie domáce - násilie páchané na ženách

105.
FILADELFIOVÁ, Jarmila
Slovensko nezvláda problém domáceho násilia: S Jarmilou Filadelfiovou z Medzinárodného strediska pre štúdium rodiny. In: Národná obroda.- Roč. 13, č. 92 (20.4.2002), s. 4.
násilie domáce - Slovensko - rozhovory

106.
SOPKOVÁ, Eva - SNINČÁKOVÁ, Jana
Násilie je ako infekcia. In: Zrno hlas.- Roč. 13, č. 12 (16.5.2002), s. 17-19,20.
násilie páchané na ženách - rozhovory
      

Naspäť


KONTAKTY

www.stopnasiliu.sk

Zoznam organizácií poskytujúcich pomoc a služby týraným ženám:


FENESTRA - záujmové združenie žien - Košice (adresa utajená)
denne na tel.č. 055/6256237 a non-stop na mobile 0905 2040414
- krízové centrum pre tyrané ženy
- poradenstvo
- advokátska a psychologická pomoc

PRO FAMILIA - Gorkého 1, 066 01 Humenné P.O.Box: 59
denne na tel.č. 057/7757773 alebo 057/7754417
Pro Familia je občianske združenie, ktoré organizuje podujatia venované tabuizovanej téme násilia páchaného na ženách ich partnermi, manželmi a bývalými manželmi. Rozvíja medzinárodnú spoluprácu, predovšetkým s Organizáciou anonymných útulkov pre ženy v Rakúsku, s Informačným centrom proti násiliu na ženách a Poradenským centrom pre ženy - obete násilia vo Viedni.

ASPEKT je:
záujmové združenie žien
feministický kultúrny časopis
knižná edícia
knižnica - 2800 zv.
vzdelávacie aktivity
dokumentačné centrum

www.aspekt.sk

ASPEKT je:
Občianske združenie Možnosť voľby
Iniciatíva Piata žena
Regionálny program nadácie Henricha Bolla pre ženy v strednej Európe

DIVA, n.o. - Trieda SNP 8, 040 11 Košice
Diva je nezisková organizácia, poskytuje všeobecne prospešné služby, je zameraná na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt

ALIANCIA ŽIEN SLOVENSKA - Bratislava
denne na mobil 0903 519 55

CENTRUM NÁDEJ - Vavilovova č. 22, Bratislava

- je jedným z projektov občianskeho združenia Pomoc ohrozeným deťom
- informuje o možnostiach pomoci obetiam násilia - týraným, bitým, zneužívaným ženám
- poskytuje podporné služby pre zneužívané ženy a ich detí

      
Naspäť

MENNÝ REGISTER

Adams, Carol J. 84
Achillesová, Ilse 36
Atwood, Margaret 41
Augustenová, Taťjana 7
Badinter, Elisabeth 11,14
Bačová, Viera 89
Becker, Gavin de 13
Benjamin, Jessica 74
Blažková, Jaroslava 37
Bosák, Pavel 1
Bridziková, Gabriela 70
Butt, Anja 36
Butt. Miriam 36
Bžochová-Wild, Jana 45
Cániková, Andrea 19
Castiglione, Božena S. 61
Cihová, Jarmila 17,35,39,85
Cviková, Jana 16,42,65,69,80,83,88
Čelková, Ľudmila 64
Čermák, Ivo 15
Červenčíková, Sylvia 8,17,62,81
Dahl, Birgit 58
Day, David 1
Dirie, Waris 19
Diamontová, Elena 36
Dow, L. 89
Dowrick, S. 89
Drozdíková, Ingrid 59
Drtilová, Jana 4, 23
Dunchock, Arnold 29
Dworkin, Andrea 54
Dzurillová, Katarína 99
Egger, Renate 16, 83
Faktorová, Františka 2
Fielding, Joy 28, 31, 33
Figuli, Margita 25
Filadelfiová, Jarmila 105
Follmar, Petra 88
Fowles, John 26
Froschl, Elfriede 71
Gabašová, Oľga 2
Gajdošová, Jaroslava 100
Gálisová, Martina 92
Germain, Adrienne 8, 62, 64
Gjuričová, Šárka 20
Godtel, Reiner 2
Hábová, Ľubica 18, 22, 74, 84
Hardwrick, J. 89
Haugová, Mila 35
Havelková-Taldíková , Eva 60
Heberle, Renee 63
Heise, Lori L. 8, 62, 64
Herman, Judith Lewis 22, 75
Herman, Slavo 29
Hevier, Daniel 47
Hirigoyen, Marie-France 21
Hoffer, Wiliam 27
Hofman, Sabine 7
Horvátová, Ľudmila 16, 66, 71
Hudecová-Horská, Helena 31
Hummer, Robert A. 92
Hunt, Melinda 9
Húska, Peter 101, 102
Chaloupková, Mária 98
Jelinek, Elfriede 45
Jones, Anna 77
Joung-Kathleen Z. 94
Juráňová, Jana 22, 34, 41, 46, 48, 75
Kastlová, Marta 28
Keleová-Vasilková, Táňa 38
Keníž, Alojz 29
Kiczková, Zuzana 10
Kittová, Monika 24
Knittel, John 30
Kocourková, Jana 20
Kolesárová, Alena 55
Kolářová, Klára 2
Koldinský, Milan 1
Kollárová, Henrieta 87
Komorníková, Adriana 94
Komorovská, Vladimíra 21
Korimová, Anna 52
Koukolík, František 4, 23
Koutek, Jiří 20
Kráľová, Ingrid 50
Kralovičová, Oľga 33
Kvapil, Ján 29
Labayová, Mila 32
Lapšanský, Ladislav 14
Lehuta, Emil 25
Linha, Marek 16, 71
(lis) 104
Lispuchová, Silvia 49
Low, Sylvia 71
Mahmoody, Betty 27, 29
Macháčková, Radka 95
Maliti-Fraňová, Eva 40, 43
Marrewa, Al 24
Martin, Patricia Jancey 92
May, Larry 86
Mentz, Ulrike 88
Mistríková, Ľudmila 53
Mitášová, Monika 46
Mojžišová, Zuzana 7
Moníková, Libuše 42
Muller, Nicole 44
Nathoo, Harnishakumari 97
Nussberger, Jiří 6
Obuchová, Barbora 91
Pateman, Carole 18
Pitanguy, Jacqueline 8, 62, 64
Podešva, Jiří 13
Price, Nancy 32
Príbus, Michal 29
Raška, Ján 49
Ruppeldtová-Andrášová, Oľga 40
Sadur, Nina 40, 43
Sláviková, Nataša 93
Sninčáková, Jana 106
Sopková, Eva 69, 72, 73, 76, 78, 79, 106
Spurný, Joža 3
Strikwerda, Robert 86
Suh, Mary 90
Sýkorčinová, Adrianna 17, 82
Šarmíková, Milica 96
Šintalová, Slávka 57
Šimečková, Marta 51, 83
Šipošová, Marianna 63, 77, 86
Štefániková, Mária 9
Števček, Ján 25
Teter, Magdalena 56
Tikanen, Märta 35, 39
Truhlářová, Jana 44
Uzel, Radim 2
Vadasová, Andrea 90
Vikárová, Alexandra 67
Vychovalá, Ľubica 11
Wolf, Naomi 17, 85
Zrubáková, Martina 27
Žuffa, Milan 30

      
Naspäť

Názov:

Násilie - problém, o ktorom sa mlčí
(Odporúčajúca bibliografia)

Zostavili:

Terézia Hajduková - Zuzana Majerová

Grafická úprava obálky a textu:

Ing. Slavomír Uličný

Zodp. red.:

Mgr. Marta Skalková

Vydala:

Knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove

Rok vydania:

2002

Počet záznamov:

106

Počet strán:

32

Náklad:

50 výtlačkov


ISBN 80-967877-5-6

 

 

 

 

15.1.2003 | | SITA
Týrané ženy majú oprávnený strach oznámiť prípad polícii

Na Slovensku je stále nedostatok krízových centier pre ženy, ktoré sa potrebujú oslobodiť od svojich manželov - tyranov. Iba 10% násilnej trestnej činnosti v domácnostiach je oznámených a ešte menšie percento skončí v súdnej sieni.

Vyhrážky smrťou, bitky či ponižovanie sú v mnohých domácnostiach na dennom poriadku. Ak žena s deťmi zostane bez pomoci, môže to skončiť aj takou tragédiou, aká sa odohrala na Silvestra v Tušiciach v Michalovskom okrese, kde otec zastrelil svoje dve malé deti a potom seba. Ako pre agentúru SITA uviedla výkonná riaditeľka krízového centra Fenestra v Košiciach Monika Grochová, mnohé ženy majú oprávnený strach oznámiť prípad polícii. Boja sa svojich manželov, ktorí po takomto oznámení neskončia vo väzbe, dokonca nie sú ani zaistení, ale zostanú na slobode a pripravia svojim najbližším ďalšie peklo. Spravia čokoľvek, aby marili vyšetrovanie, ovplyvňovali svedkov a pokračujú v týraní.

Slovensko ma štandardnú legislatívu, je však potrebné zmeniť zvyky a postupy inštitúcií, ktoré majú zo zákona pomáhať obetiam. Zo sto percent násilnej trestnej činnosti v domácnostiach je iba desať percent oznámených a iba veľmi malé percento skončí v súdnej sieni. Ako dodala Grochová, problém nie je v tom, že sa obete nechcú chrániť, tu zlyhávajú štátne inštitúcie a jednotlivci. Téma domáceho násilia je u nás dlhodobo tabuizovaná, málo diskutovaná a považovaná za normálnu súčasť rodinného života, násilie v blízkych vzťahoch je totiž v našej spoločnosti hlboko zakorenené. Až 70 percent násilnej trestnej činnosti sa odohráva práve v rodinách a až v 95 percentách sú páchateľmi muži. Ak bude spoločnosť považovať násilie aj naďalej za súkromný problém obete a násilníka, tak sa reálna situácia obetí bude naďalej zhoršovať a vraždy, samovraždy ako aj poškodzovanie zdravia žien a detí bude na Slovensku stále súčasťou denného spravodajstva. "Násilie totiž samo od seba neprestane," zdôraznila Grochova.

 

 

 

 Späť

© 2006 New Trade s. r. o.