Knihy o násilí

Združenie MOVITA

 

KTO SME

Naše stanovy

Základné dokumenty

Naše aktivity

Výročné správy

Keď strach víťazí
Reportáž
Z dennej tlače
Knihy o násilí
Krízové linky
O násilí
Súvisiace linky
 
 

Knihy o násilí páchanom na ženách:

Informácie o publikáciách o násilí páchanom na ženách môžete získať napr. v týchto bibliografiách:

Násilie -- problém, o ktorom sa mlčí. Odporúčajúca bibliografia. Zostavovateľky Terézia Hajduková - Zuzana Majerová. Knižnica P.O. Hviezdoslava, Prešov 2002.

Bibliografia a pramene k násiliu páchanému na ženách. Súčasť Informačného balíka 16 dní proti rodovo podmienenému násiliu. Center for Women´s Global Leadership, The State University of New Jersey, Rutgers 2004.
.doc .pdf

V
knižnici Aspektu si okrem publikácií vydaných v Aspekte môžete požičať nasledovné knihy o násilí páchanom na ženách:


 

KNIHY

3 Jahren Frauennotruf der Stadt Wien : Einblicke in die Arbeit einer Kriseneinrichtung [3 roky ženskej linky pomoci vo Viedni : Pohľady na prácu krízového poradenstva]. - 1. vyd. - Wien : MA 57 FrauenBüro der Stadt Wien, 1999. - 46 s. ISBN 3-9500978-3-X

AdvoCats for Women. - Praha/Bratislava/Hamburg : proFem/AŽS/Amnesty for Women, 1999. - 88 strán

Aktiv gegen Männergewalt : Kampagnen und Massnahmen gegen Gewalt an Frauen international. / Edit. Anita HEILIGER, Edit. Steffi HOFFMANN. - 1. vyd. - München : Frauenoffensive, 1998. - 257 s. ISBN 3-88104-302-0

PTACEK, James
Battered Women in the Courtroom : The Power of Judicial Responses. Gr. úpr. Christopher KUNTZE. - 1. vyd. - Boston : Northeastern University Press, 1999. - 240 s. ISBN 1-55553-390-6

BeFreier und Befreite. / Edit. Helke SANDER, Edit. Barbara JOHR. - Frankfurt am Main : Fischer TV, 1995. - 228 strán - (Die Frau in der Gesellschaft) ISBN 3-596-12644-4

RUSH, Florence
Das bestgehütete Geheimnis : Sexueller Kindesmißbrauch [Najutajenejšie tajomstvo : Sexuálne zneužívanie detí / The Best Kept Secret]. Prekl. Alexandra BARTOSZKO, Red. Alice MILLER. - 1. vyd. - Berlin : sub rosa Frauenverlag, 1982. - 325 s. ISBN 3-922166-11-3

Black Men on Race, Gender, and Sexuality. / Edit. Devon W. CARBADO. - New York - London : New York UP, 1999. - 464 strán - ( Critical America) ISBN 0-8147-1553-2

Bodies of Bread and Butter: Reconfiguring Women´s Lives in the Post-communist Czech Republic. / Edit. Susanna TRNKA, Edit. Laura BUSHEIKIN. - Praha : The Prague Gender Studies Center, 1993. - 79 strán

ROTHSCHILD, Babette
The Body Remembers : The Psychophysiology of Trauma and Trauma Treatment [Pamäť tela: Psychofyziológia traumy a liečenia traumy]. - 1. vyd. - New York - London : W. W. Norton and Company, 2000. - 190 s. - (A Norton Professional Book) ISBN 0-393-70327-4

Broken Bodies, Shattered Minds : Torture and Ill-treatment of Women [Zlomené telá, otrasené duše : Mučenie a zlé zaobchádzanie so ženami]. - 1. vyd. - London : Amnesty International Publications, 2001. - 67 s. ISBN 0-86210-296-0

SCHWEIGHOFFEROVÁ, Nathalie - CUNYOVÁ, Marie-Thérese
Bylo mi dvanáct let... : Zneužívaná vlastním otcem [Mala som dvanásť rokov... : Zneužívaná vlastným otcom]. Prekl. Irena ČERNÁ. - 1. vyd. - Praha : Svoboda, 1994. - 148 s. - (Skutečné příběhy)

Council of Europe Action in the Field of Equality Between Women and Men. - Strasbourg : Council of Europe, 2000. - 29 strán - (EG (2000) 3)

WHALEN, Mollie
Counseling to End Violence Against Women : A Subversive Model [Poradenstvo zamerané na ukončenie násilia páchaného na ženách : Subverzívny model]. - 1. vyd. - Thousand Oaks/London/New Delhi : Sage Publications, 1996. - 166 s. ISBN 0-8039-7380-2

BASS, Ellen - DAVIS, Laura
The Courage to Heal : A Guide for Women Survivors of Child Sexual Abuse [Odvaha k liečbe : Sprievodca pre ženy sexuálne zneužívané v detstve]. - 3. vyd. - New York : HarperPerennial/HarperCollins, 1994. - 602 s. ISBN 0-06-095066-8

Dating Violence : Young Women in Danger [Násilie na schôdzke : Mladé ženy v ohrození]. / Edit. Barrie LEVY, - 1. vyd. - Seattle : Seal Press, 1998. - 315 s. ISBN 1-58005-001-8

MORGAN, Robin
The Demon Lover : On the Sexuality of Terrorism [Démonický milenec : O sexualite terorizmu]. - 2. vyd. - New York : W.W. Norton & Company, Inc., 1989; London : W.W. Norton & Company, Ltd., 1989. - 395 s. ISBN 0-393-30677-1

Dieťa v ohrození VII. : Násilie v rodine : Interdisciplinárna konferencia. / Zost. Roman SCHERHAUFER, Aut. úv. Anton NÁRODA , Aut. úv. Gejza SÁDECKÝ, Aut. úv. Marek ČERY, Aut. úv. Martina FIFEKOVÁ, Aut. úv. Matej GLOMBA, Terézia LENCZOVÁ, - 1. vyd. - Bratislava : Detský fond Slovenskej republiky, 1997. - 167 s.

PÖTHE, Peter
Dítě v ohrožení. - Praha : G plus G, 1999. - 186 strán ISBN 80-86103-21-8

Dívčí válka s ideologií. / Edit. Libora OATES-INDRUCHOVÁ. - Praha : Sociologické nakladatelství, 1998. - 304 strán - ( Studijní texty; 18) ISBN 80-85850-67-2

VAVROŇ, Jiří - ŠVECOVÁ, Petra - KOCOUREK, Bohumil - PEJCHAL, Aleš - RUDÁ, H. - BASLOVÁ, Olga - ZUBRYCKÁ, D. - PÖTHE, Peter - HORÁČKOVÁ, Alena
Dneska tě ještě nezabiju : Zpráva o stavu domácíh násilí [Dnes ťa ešte nezabijem : Správa o stave domáceho násilia]. Aut. úv. Marie VAVROŇOVÁ, Aut. úv. Zdena PROKOPOVÁ , - 1. vyd. - Praha : Nadace Rosa, 1997. - 60 s.

Domáce násilie. / Aut. úv. Jana ŠTÚROVÁ, ... [a i.] . - 1. vyd. - Bratislava : OZ Pomoc ohrozeným deťom, 2001. - 39 s. ISBN 80-968579-4-0

BODNÁROVÁ, Bernardína - FILADELFIOVÁ, Jarmila
Domáce násilie na Slovensku : Priebežná správa z výskumu [Domestic Violence in Slovakia]. - 1. vyd. - Bratislava : Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny, 2002. - 122 s. ISBN 80-89048-06-4

BODNÁROVÁ, Bernardína - FILADELFIOVÁ, Jarmila
Domáce násilie a násielie páchané na ženách v SR : Skrátená verzia záverečnej správy z výskumu. - 1. vyd. - Bratislava : Stredisko pre štúdium rodiny, 2003. - 93 s. ISBN 80-89048-11-0

VOŇKOVÁ, Jiřina - MACHÁČKOVÁ, Radka ... [a i.]
Domácí násilí : právní minimum pro lékaře. - 1. vyd. - Praha : proFem o.p.s., 2003. - 51 s. ISBN 80-239-2106-1

VOŇKOVÁ, JUDR.,CSC., Jiřina - HUŇKOVÁ, MGR., Markéta - ČACKÁ-PAVLÍKOVÁ, Iva, Mgr.
Domácí násilí v české republice v roce 2002 z pohledu práva : Praha, březen 2002. - 1. vyd. - Praha : Advocats for Women, 2002. - 75 s.

VOŇKOVÁ, Jiřina - HUŇKOVÁ, Markéta ... [a i.]
Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. - 1. vyd. - Praha : proFem, 2004. - 194 s. ISBN 80-239-2106-1

ČÍRTKOVÁ, Ludmila, PhDr.,CSc. - MACHÁČKOVÁ, Radka, Mgr. - VITOUŠOVÁ, Markéta
Domácí násilí : Přístup k řešení problému ve vybraných evropských zemích Red. Zuzana, Mgr. FRANKOVÁ, Red. Petra VITOUŠOVÁ, Gr. úpr. Viktor BERÁNEK. - 1. vyd. - Praha : Bílý kruh bezpečí a Nadace Open Society Fund Praha, 2002. - 143 s. ISBN 80-86284-19-0

SCHORNSTEIN, Sherry L.
Domestic Violence and Health Care : What Every Professional Needs to Know [Domáce násilie a zdravotná starostlivosť : Čo by mali vedieť všetci profesionáli a profesionálky]. - 1. vyd. - Thousand Oaks/London/New Delhi : Sage Publications, 1997. - 186 s. ISBN 0-8039-5958-3

The Domestic Violence Sourcebook : Everything You Need to Know [Pramene k domácemu násiliu : Všetko, čo potrebujete vedieť]. - 3. vyd. - Los Angeles : Lowell House, 1998. - 278 s. ISBN 1-566565-873-6

MILLER, Alice
Du sollst nicht merken. - Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 1999. - 413 strán ISBN 3-518-37452-4

Ending Domestic Violence: Action and Measures. - Strasbourg : Council of Europe, 1999. - 112 strán - (EG/BUC (99) 1)

Faith & Freedom. / Edit. Mahnaz AFKHAMI. - Syracuse : Syracuse UP, 1995. - 244 strán ISBN 0-8156-2668-1

Feminin - Maskulin. / Edit. Inge BRAND. ... [a i.]. - Seelze : Erhard Friedrich Verlag, 1989. - 162 strán ISBN 3-617-00007-X

MACKINNON, Catharine A.
Feminism Unmodified. - Cambridge/London : Harvard UP, 1994. - 315 strán ISBN 0-674-29874-8

Feminismus ve střední a východní Evropě / Feminism in Central and Eastern European Countries. / Edit. Pavla BUCHTOVÁ. - Brno : Medúza, 1997. - 102 strán

Die Frauen der Wiener Moderne. / Edit. Lisa FISCHER, Edit. Emil BRIX. - Wien : Verlag für Geschichte und Politik, 1997. - 242 strán, xerox ISBN 3-486-56290-8

Future Interventions with Battered Women and Their Families : Visions for Policy, Practice, and Research [Budúce intervencie pre bité ženy a ich rodiny : Vízie politiky, praxe a výskumu]. / Edit. Jeffrey L. EDLESON, Edit. Zvi C. EISIKOVITS, - 1. vyd. - Thousand Oaks/London/New Delhi : Sage Publications, 1996. - 244 s. - (Sage Series on Violence Against Women; 3) ISBN 0-8039-5945-1

Gender and Catastrophe. / Edit. Ronit LENTIN. - London - New York : Zed Books, 1997. - 282 strán ISBN 1-85649-446-2

Gegen Gewalt an Mädchen und Buben handeln [Konať proti násiliu na dievčatách a chlapcoch]. / Edit. Elfriede FRÖSCHL, Edit. Sylvia LÖW. - 1. vyd. - Wien : Bundeskanzleramt/Bundesministerium für Frau., 1994. - 72 s.

Gewalt durch Sprache. / Edit. Senta TRÖMEL-PLÖTZ. - Frankfurt am Main : Fischer TV, 1987. - 406 strán - (Die Frau in der Gesellschaft) ISBN 3-596-23745-9

Global Critical Race Feminism. / Edit. Adrien Katherine WING. - New York - London : New York UP, 2000. - 452 strán - (Critical America) ISBN 0-8147-9338-X

Gondwana Photo Prix : Domáce násilie : Domestic Violence. / Edit. Zuzana JEZERSKÁ, Prekl. Zuzana JEZERSKÁ , Prekl. Kevin SLAVIN, - 1. vyd. - Bratislava : Nadácia Gondwana, 2000. - 42 s. ISBN 80-968455-0-0

HUSER-STUDER, Joelle - LEUZINGER, Romana
Grenzen. - Zürich : Verlag der Elementarlehrerinnen ..., 1992. - 76 strán

How We Live(d). / Edit. Jennifer ERICKSON, Edit. Arijana ŹATOVI|, Edit. Jadranka BALTA, Zost. Sabina SPAHI|, Zost. Duška ANDRI|-RIŽIČI|, Zost. Belma KOVA|, Zost. Meliha HUBI|, Zost. Nasiha ŠEHI|, Zost. Rada STAKI|-DOMUZ, Zost. Vanja SINANOVI|. - 1. vyd. - Zenica : Medica Zenica u.g., Infoteka, 2001. - 169 s. - (Second Look) ISBN 9958-9586-4-3

KAYE - KANTROWITZ, Melanie
The Issue is Power. - San Fransisco : Aunt Lute Books, 1992. - 266 strán ISBN 1-879960-16-8

DWORKIN, Andrea
Letters From a War Zone. - New York : Lawrence Hill Books, 1993. - 337 strán ISBN 1-55652-185-5

BRÜCKNER, Margrit
Die Liebe der Frauen : Űber Weiblichkeit und Misshandlung. - 1. vyd. - Frankfurt am Main : Neue Kritik, 1983. - 181 s. ISBN 3-8015-0191-4

Man wird nicht als Frau geboren. / Edit. Alice SCHWARZER. - Köln : Kiepenhauer und Witsch, 2000. - 278 strán - (KiWi; 578) ISBN 3-462-02914-2

Men and Violence Against Women. - Strasbourg : Council of Europe, 2000. - 175 strán - (EG/SEM/VIO (99) 21)

Men on Men. Eight Swedish Mens Personal Views on Equality, Masculinity and Parenthood. / Edit. Daniel EKMAN. - Stockholm : Ministry of Health and Social Affairs, 1996. - 175 strán ISBN 91-630-3608-8

National Committee on Violence against Women : Position Paper [Národná komisia k násiliu páchanom na ženách : Správa]. - 1. vyd. - Canberra : Australian Government Publishing Service, 1994. - 22 s.

Násilie v rodine a v škole : Monografia štúdií a príspevkov odborného seminára [Domestic violence, school violence]. / Zost. Lada KALISKÁ, Zost. J. KALISKÝ, Edit. Blandína ŠRAMOVÁ. - 1. vyd. - Nitra : Fakulta sociálnych vied UKF v Nitre, 2003. - 132 s. ISBN 80-8050-611-6

Násilí na ženách : Pomoc těm, které to přežily : Sborník textů ze semináře "Týden solidarity se ženami z válkou zasažených oblastí", červen 2000. / Edit. Pavla FRÝDLOVÁ. - 1. vyd. - Praha : Centru pro gender studies, 2000. - 85 s. ISBN 80-902367-8-2

MARÁDOVÁ, Eva - DUNOVSKÝ, Jiří
Neubližuj mi!. - Praha : Artemis, 1997. - 27 strán

WAREHAM, Rachel
No Safe Place. - Prishtina : UNIFEM, 2000. - 124 strán ISBN 0-9679502-7-9

Ochrana obete v domácom násilí : Zborník príspevkov národnej konferencie konanej v dňoch 15. - 16. apríla 1999 v Bratislave. - 1. vyd. - BA : Národné centrum pre rovnoprávnosť žien a mužov, 1999. - 79 s.

BÚTOROVÁ, Zora ... [a i.]
Ona a on na Slovensku : Ženský údel očami verejnej mienky. - 1. vyd. - Bratislava : Focus, 1996. - 180 strán ISBN 80-88717-11-6

SNITOW, Ann - STANSELL, Christine, Eds.
Powers of Desire. The Politics of Sexuality. . Edit. THOMPSON, Sharon. - New York : Monthly Review Press, 1983. - 489 strán - (New Feminist Library) ISBN 0-85345-610-0

Príručka k implementácii Deklarácie OSN o základných princípoch spravodlivosti pre obete trestných činov a zneužitia právomoci : pre tvorcov politiky. / Red. Ruth ERDÉLYIOVÁ. - 1. vyd. - Bratislava : Ministerstvo vnútra SR - sekretariát Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, 2000. - 48 s.

HERMAN, Judith Lewis
Przemoc. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1998. - 280 strán ISBN 83-85416-80-3

Přežila jsem... : Výpovědi týraných žen. / Zost. Marie VAVROŇOVÁ, Zost. Zdena PROKOPOVÁ. - 1. vyd. - Praha : Rosa, o.s., 2002. - 47 s.

HIRIGOYENOVÁ, Marie-France
Psychické týranie : Môj šéf (manžel) je tyran! Čo s ním? Prekl. Vladimíra KOMOROVSKÁ. - 1. vyd. - Bratislava : SOFA, 2001. - 268 s. ISBN 80-89033-02-4

PIPHER, Mary
Reviving Ophelia. Saving the Selves of Adolescent Girls.. - New York : Ballantine Books, 1995. - 304 strán ISBN 0-345-39282-5

Rodina v spoločenských premenách Slovenska. / Edit. Ľuba KRÁĽOVÁ. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2001. - 304 strán - (Humanistický zborník (AFPhUP 38/120); 2) ISBN 80-8068-034-5

STEINEM, Gloria
Revolution from Within. - Boston-Toronto-London : Little, Brown and Company, 1992. - 377 strán ISBN 0-316-81240-4

MADANES, Cloé
Seks, milosc, przemoc. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1999. - 237 strán ISBN 83-85416-71-4

MAMULA, Maja - KOLAREC, Durdica
Seksualno nasilje [Sexuálne násilie]. - 1. vyd. - Zagreb : Centar za žene žrtve rata, 2001. - 49 s. ISBN 953-966277-5-3

MACKINNON, Catharine A.
Sexual Harassment of Working Women : A Case of Sex Discrimination [Sexuálne obťažovanie pracujúcich žien : Prípad sexuálnej diskriminácie]. Aut. úv. Thomas I. EMERSON. - 20. vyd. - New Haven/London : Yale UP, 1986. - 312 s. ISBN 0-300-02299-9

DOLANSKÁ, Jiřina
Sexuální násilí a děti I. [Sexuálne násilie a deti I.]. - 1. vyd. - Praha : Elektra, 1999. - 20 s.

Sexuální násilí na dětech : Výskyt, podoby, diagnostika, terapie, prevence [Sexuálne násilie páchané na deťoch]. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1999. - 120 s. - (Struktura a formy poradenské pomoci lidem se zdravotním postižením; 9) ISBN 80-7178-286-6

FEIGL , Susanne - HAMETNER, Kristina - SPACEK , Karin - SANTIN, Elisabeth - KAUER, Michaela
Sicherheitstipps für Frauen [Tipy pre bezpečnosť žien]. - 2. vyd. - Wien : MA 57 FrauenBüro, Magistrat der Stadt Wien, 2000. - 48 s. ISBN 3-901701-02-8

COCKBURN, Cynthia
The Space Between Us. - London - New York : Zed Books, 1998. - 248 strán ISBN 1-85649-618-X

Spravodlivosť pre obete. / Edit. Ruth ERDÉLYIOVÁ. - Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, 2000. - 152 strán

State Responses to Domestic Violence : Current Status and Needed Improvements [Odpovede štátu na domáce násilie : Súčasný stav a potrebné zlepšenia]. / Edit. Rebecca SEWALL, Edit. Arati VASAN, Edit. Magaret A. SCHULER, - 1. vyd. - Washington, D.C. : Women, Law & Development Int., 1996. - 151 s.

Strategies for Confronting Domestic Violence: A Resource Manual.. - New York : United Nations, 1992. - 122 strán ISBN 92-1-130158-0

Studentinnen und Wissenschaftlerinnen an der Universität. / Edit. Christine FÄRBER. - Berlin : Trafo Verlag, 1994. - 152 strán - (Innenansichten; 1) ISBN 3-930412-60-8

BÖHM, Bettina
Stumme Fluchten. - München : DTV, 1993. - 252 strán - (dtv sachbuch) ISBN 3-423-30368-9

PIERCE-BAKER, Charlotte
Surviving the Silence : Black Womens Stories of Rape [Prežiť mlčanie : Príbehy čiernych žien o znásilnení]. - 1. vyd. - New York/London : W.W. Norton & Co., 1998. - 284 s. ISBN 0-393-04661-3

HEYNE, Claudia
Täterinnen : Offene und versteckte Aggression von Frauen [Páchateľky : Otvorená a skrytá agresivita žien]. - 1. vyd. - Zürich : Kreuz Verlag, 1993. - 358 s. ISBN 3-268-00145-9

LOGAR, Rosa - PERKO, Gudrun - GABRIEL, Elisabeth
Tätigkeitsbericht 2000 : Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie [Správa o činnosti 2000 : Viedenský intervenčný úrad proti násiliu v rodine]. - 1. vyd. - Wien : Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie, 2001. - 58 s.

To Live with(out) Violence : Final Report. Violence against Women, Zenica, Bosnia-Hercegovina. / Zost. Duška ANDRIĆ-RUŽIČIĆ, Zost. Belma KOVAČ, Zost. Rada STAKIĆ-DOMUZ, Zost. Meliha HUBIĆ, Zost. Holly PEELE, Zost. Sabina SPAHIĆ, Zost. Jennifer ERICKSON, Zost. Jadranka BALTA, Edit. Holly PEELE, Edit. Duška ANDRIĆ-RUŽICIĆ, Fot. Christel BECKER-RAU, Gr. úpr. Bernard-Bero FILIPOVIĆ. - 1. vyd. - Zenica : Infoteka, Medica Zenica, 1999. - 94 s. ISBN 9958-9586-1-9

Test the West. Gender Democracy and Violence. / Edit. Johanna DOHNAL. - 1. vyd. - Wien : Austrian Federal Ministry of Womens Affairs, 1994. - 174 s. ISBN 3-901192-10-7

BENEDICT, Helen
To není vaše vina! : Rádce pro ženy, muže, dospívající, jejich přátele a rodiny - Jak se vyrovnat se sexuálním napadením [Recovery: How to survive Sexual Assault for Women, Men, Teenagers, and their Families]. Prekl. Miroslav KORBELÍK. - 1. vyd. - Praha : One Women Press, 2003 . - 373 s. ISBN 80-86356-17-5

BENTOVIM, Arnon
Týraní a sexuální zneužívání v rodinách. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 117 s. - (Psyché) ISBN 80-7169-629-3

PLASIL, Ellen
... und meine Seele weint : Der schockierende Bericht einer Frau, die von ihrem Therapeuten mißbraucht wurde [... a moja duša plače : Šokujúca autobiografia ženy, ktorá bola zneužívaná svojím terapeutom / Therapist]. Prekl. Monika HOFKO. - 1. vyd. - München : Wilhelm Heyne Verlag, 1993. - 250 s. - (Heyne Sachbuch; 19/2026) ISBN 3-453-06529-8

Until it stops : Violence Against Women Across Transitional Europe [Kým sa to nezastaví : Násilie páchané na ženách v tranzitívnej Európe / Until it stops]. / Edit. Ines JEMRI|. - 1. vyd. - Zagreb : Ženska Infoteka, 2003. - 185 s. ISBN 953-6860-19-8

VOŇKOVÁ, Jiřina
Vaše právo! : první právní pomoc ženám, obětem domácího násilí. Red. Saša M. LIENAU, Ilustr. Iveta KRATOCHVÍLOVÁ. - 2. vyd. - Praha : proFem o.p.s., 2003. - 65 s. ISBN 80-238-9891-4

WEBER, Daniela
Verfolgung - Vertreibung - Überleben: Frauen in den Weltfluchtbewegungen. - Berlin : Trafo Verlag/Dr. Wolfgang Weist, 1996. - 162 strán - (Auf der Suche nach der verlorenen Zukunft; 3) ISBN 3-930412-95-0

VerGEWALTigung : Eine Radschlägerin des Wiener Notrufs für vergewaltigte Frauen und Mädchen [Znásilnenie / Rape]. - 1. vyd. - Wien : Verein Notruf und Bearatung für vergewaltigte Frauen und Mädchen, 1992. - 197 s.

Vidět věci jinak. / Edit. Elena PODULKOVÁ. - Praha : Sociologické nakladatalství, 1998. - 136 strán - (Knižnice Sociologických aktualit; 4) ISBN 80-85850-51-6

Violence Against Women in Eastern and Central Europe [Násilie páchané na ženách vo východnej a strednej Európe]. / Edit. Stephanie BAKER, Edit. Kristine JENKINS, Aut. úv. Chris CORRIN, - 1. vyd. - Prague : Helsinki Citizenďs Assembly, 1993. - 120 s. - (Helsinki Citizenďs Assemby Publication Series; 8) ISBN 80-901371-4-8

Violence Against Women : An Indepth Survey. / Odb. red. Lorena BOŽAC DELAŽAN, Gr. úpr. Milka DAMJANOVI|. - 1. vyd. - Information Centre for Disableed People ,,LOTOS" Tuzla, 2000. - 77 s.

Violence Against Women : The Bloody Footprints [Násilie páchané na ženách : Krvavé stopy]. / Edit. Pauline B. BART, Edit. Eileen Geil MORAN, Aut. úv. Judith LORBER, - 1. vyd. - Thousand Oaks/London/New Delhi : Sage Publications, 1993. - 294 s. - (Gender & Society Readers; 2) ISBN 0-8039-5045-4

Violence Against Young Women in Europe : Seminar Report [Násilie na mladých ženách v Európe : Správa zo seminára]. / Zost. Ingrid RAMBERG. - 1. vyd. - Budapest : European Youth Centre Budapest, 2001. - 187 s. ISBN 92-871-4834-1

Violence, Power, Sexual Slavery: Women and Children are Primary Victims. / Aut. úv. Anima BASAK. - Vienna : International Abolitionist Federation, 1993. - 226 strán

WAVE Annual Report. / Edit. CATTY, Edit. LARRASS, Edit. KASELITZ. - Vienna : WAVE/Austrian Womenďs Shelter Network, 1999. - 180 strán

PLASKOW, Judith
Weaving the Visions. Edit. Carol P. CHRIST. - San Francisco : Harper, 1989. - 359 strán ISBN 0-06-061383-1

BRÜCKNER, Margrit
Wege aus der Gewalt gegen Frauen und Mädchen : Eine Einführung. - 1. vyd. - Frankfurt am Main : Fachhochschulverlag, 1998. - 159 s. ISBN 3-931297-07-1

Wendepunkte. / Edit. Angelika EBBINGHAUS. - Hamburg : Frauen helfen Frauen e.V., 1982. - 366 strán ISBN 3-9800767-0-9

HUFFZKY, Karin
Wer muss hier lachen? Das Frauenbild im Männerwitz. Eine Streitschrift. - Frankfurt am Main : Luchterhand Literaturverlag, 1980. - 118 strán - (Sammlung Luchterhand; 271) ISBN 3-472-61271-1

SOMMERS, Christina Hoff
Who Stole Feminism? - New York : Simon & Schuster, 1995. - 320 strán ISBN 0-684-80156-6

SPINDEL, Cheywa - LEVY , Elisa - CONNOR, Melissa
Wie weibliche Freiheit entsteht. - Berlin : Orlanda Frauenverlag, 1991. - 188 strán ISBN 3-922166-46-6

With an End in Sight : Strategies from the UNIFEM Trust Fund to Eliminate Violence Against Women. - 1. vyd. - New York : UNIFEM, 2000. - 132 s. ISBN 0-9679502-9-5

Women and Violence. / Edit. Zuzana JEZERSKÁ. - Bratislava : Gondwana Foundation, 2001. - 22 strán + príloha CD-ROM verzia

Women, Violence and War : Wartime Victimization of Refugees in the Balkans. / Edit. Vesna NIKOLIĆ-RISTANOVIĆ. - 1. vyd. - Budapest : CEU Press, 2000. - 245 strán ISBN 963-9116-59-9

Women´s Rights - Human Rights. / Edit. Julie PETERS, Edit. Andrea WOLPER. - New York - London : Routledge, 1995. - 372 strán ISBN 0-415-90995-3

Žene i politika mira / Women and the Politics of Peace. / Edit. Biljana KAŠIĆ. - Zagreb : Centre for Womens Studies, 1997. - 149+155 strán ISBN 953-97414-0-8


DIPLOMOVÉ PRÁCE

Brigita VALUŠIAKOVÁ
Domáce násilie páchané na ženách; Sociálna pomoc ako jeden z nástrojov na elimináciu týrania žien: Diplomová práca.

CHOVANOVÁ, Renáta
Identifikácia násilia u žien, ktoré si odpykávajú trest za vraždu alebo ublíženie na zdraví s následkom smrti, intímneho partnera: Diplomová práca. Trnava : Trnavská univerzita, 2004

TURZOVÁ, Alexandra
Marketing neziskovej organizácie - Meranie úspešnosti kampane Piata žena. Diplomová práca. Bratislava : Ekonomická univerzita, 2003

BUČKOVÁ, Monika
Násilie páchané na ženách. Diplomová práca. - Trnava : Trnavská univerzita, 2000. - 87 strán + príloha

DUSKOVÁ, Lenka
Postoje verejnosti na Slovensku k domácemu násiliu: Diplomová práca. Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 2003.

FIDESOVÁ, Janka
Prevencia sociálneho problému týraných a zneužívaných žien: Diplomová práca. Škol. Mária, PhDr. MACHALOVÁ. - xerox - 103 s.

HIRJÁKOVÁ, Antónia
Psychosociálne a právne následky násilia páchaného na ženách: Diplomová práca. Prešov : Filozofická fakulta v Prešovskej univerzity, 2003

MESOCHORITISOVÁ, Adriana
Spoločenské a ľudskoprávne aspekty problematiky násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch.> Diplomová práca. Bratislava : Filozofická fakulta UK, 2001. - 101 strán, diplomová práca

Jana PAVLÍKOVÁ
Týrané ženy - otvorený problém súčasnosti: Diplomová práca.

Kateřina LIŠKOVÁ
Znásilnění; Feministické koncepce násilí na ženách: Diplomová práca. [Rape, Feminist approaches to violence against women].


AUDIOVIZUÁLNE DOKUMENTY

Donetsk Regional League of Business and Professional Women /40min.; 16 Days of Activism Against Gender violence in Ukraine. Donetsk: Donetsk Regional League of Business and Professional Women, 2001

16 Days Campaign videospots [16 dní aktivizmu - videospoty z kampaní].

2002 - 16 days - bad examples I. [2002 - 16 dní aktivizmu - zlé príklady I.].

2002 - 16 days - media campaigns [2002 - 16 dní aktivizmu- mediálne kampane].
Dinah RADTKE, Rita BARBUTO, Emilia NAPOLITANO, Marita INGLESIAViolence Means Death of the Soul [Násilie znamená smrť duše].

3 Spots 2x - Proti násiliu páchanom na ženách - TV spoty. Srbsko: NANDI

Battered Women in the Herzlia Shelter, Israel [Týrané ženy v Herzlia Shelter, Izrael]. Izrael: L.O. Combat Violence Against Women, 1994

Crisis Center "Podrugi" Kazakstan; O násilí páchanom na ženách - dokument. Kazachstan

Never give up; Against Violence Against Women in West Yorkshire. Leeds: Vera Media

TV spoty - kampane proti násiliu páchanému na ženách 2x, Unifem - Lifelines 1x; dlhá verzia. Bratislava: Aspekt

 

 

 Späť

© 2006 New Trade s. r. o.